دوره و شماره: دوره 8، شماره 11، شهریور 1399، صفحه 1-329 
تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخ گذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

صفحه 27-48

10.29252/ahdc.2021.14032.1351

محمد علی شیخ الحکمایی؛ شروین میرشاهزاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ زهرا فنایی


مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان

صفحه 77-108

10.29252/ahdc.2021.13679.1330

حمیدرضا جیحانی؛ پریچهر شفیعی؛ سید جمال سید هاشمی؛ علی عمرانی پور