فرایند پذیرش مقالات

  • نوشتارهای علمی- پژوهشی پس از داوری و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه از پذیرش سایر نوشتارها نظیر ترجمه، گردآوری، مروری و... معذور است. نوشتارها باید از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده، قواعد نگارشی در آن مراعات شده و به صورت روان باشد.
  • نوشتارهای ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد.
  • نوشتارها به زبان فارسی باشد. با وجود این نشریه قادر است نوشتارهای انگلیسی زبان را نیز در صورت تایید به چاپ برساند.
  •  هیات تحریریه در رد یا قبول و ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.
  • مسئولیت صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.
  • چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده مسئول انجام شود.
  • ارسال مقالات جهت داوری صرفا از طریق سامانه اینترنتی نشریه بوده و پیگیری نشریات از طریق شماره تلفن و آدرس رایانه مندرج در سامانه نشریه می باشد.
  • استفاده از مقالات منتشر شده در این دوفصلنامه در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.

 

مراحل بررسی مقالات ارسالی پس از ثبت نویسندگان مقاله و ارسال مقاله (تعهد نامه و فرم تعارض منافع) به شرح زیر است:

1- دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه و کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

2- اعلام نظر سردبیر و اعضای هیات تحریریه؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه و تعیین داور برای اعضای دبیران تخصصی ارسال می شود).

3- ارسال به داوری؛ (مقاله همزمان برای 3 داور ارسال می‌شود).

4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات؛

5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود).

6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف  در جلسه تحریریه مطرح می شود.

7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

8- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).

  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد.

نوع داوری مقاله

داوری در نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک به صورت دوسویه ناشناس می باشد.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمنا برای هر داور در هر مرحله 15 روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.