اخبار و اعلانات

ثبت نشریه معماری اقلیم گرم و خشک در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک  به همت مدیر اجرایی نشریه "خانم دکتر عاطفه شهبازی"، در  پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ، پس از انجام مکاتبات و ارسال اطلاعات مربوطه و اصلاحات مورد نیاز، ثبت گردید. پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجلات الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند.  DOAJ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﯿﺎن ﻣﯿ ﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد، ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ...

مطالعه بیشتر

ارتقا ضریب تاثیر (Impact Factor) نشریه معماری اقلیم گرم و خشک در آخرین ارزیابی ISC

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک در ارزیابی سال 1399 با ضریب تاثیر 0.6 در درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام به جایگاه چارک اول(Q1)  ارتقا یافت. برای مشاهده جزئیات به آدرس زیر مراجعه کنید: https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

مطالعه بیشتر

نشریه "علمی"

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاهها، مراکز پژوهش و فناوریو انجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست گـذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جای دسـته بندی نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته میشوند. همچنین به جـای صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» ...

مطالعه بیشتر

ارزیابی و رتبه بندی نشریات

به اسـتحضار می رساند به منظور ورود نشریات علمی به ارزیابی و رتبه بندی سال1399،سامانه نشریات علمی از تاریخ1/11/1399 تا تاریخ20/11/1399جهت اعمال تغییرات و ارسال به ارزیابی در دسترس می باشد.

مطالعه بیشتر