دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، اسفند 1399 
تبیین ویژگی های کالبدی بادگیر در معماری سمنان

صفحه 99-126

10.29252/ahdc.2021.13790.1337

طیبه ولیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهناز محمودی زرندی


نقش عوامل اثرگذار بر احتمال بروز آسایش حرارتی در بافت تاریخی کاشان

صفحه 127-146

10.29252/ahdc.2021.14689.1396

کارن فتاحی؛ نازنین نصراللهی؛ مریم انصاری منش؛ جمال خداکرمی؛ علی عمرانی پور