دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 7-117 (سال اول - شماره اول - زمستان 1390) 
تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس شهر یزد بر اساس شاخصهای زیست - اقلیمی

صفحه 101-117

کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی؛ عبدالنبی زارعشاهی