تبیین ویژگیهای اصالت بخشی و امکان سنجی تحقق آن در بافت تاریخی شهر اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنرومعماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

چکیده
بافت قدیم شهرها اغلب دربرگیرنده آثار و مجموعههای تاریخی میباشند که امروزه اغلب در زمره بافت
 
-
 
های فرسوده قرار گرفتهاند. یکی از این بافتها، بافت تاریخی شهر اردکان است که علیرغم مداخلاتی که تا ب ه
حال در آن صورت گرفته، سیمای عمومی مرکز شهر و به ویژه محلات مسکونی آن بیانگر دوگانگی، همزیستی
کهنه و نو و گستره فرسودگی است. مقاله حاضر در جستجوی این نکته است که با وجود مداخلات انجام گرفته
در این بافت، ادامه روند حاکم بر رکود و عقبماندگی محلات مسکونی مرکز شهر که نمود عینی آن گسترش
فرسودگی، ترک و مهاجرت ساکنان اولیه است، تحت تأثیر چه عواملی است و آیا احیا ء این محلات و بافت
تاریخی با رویکرد اصالتبخشی قابل تبیین است.
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی
تحلیلی و بررسیهای اسنادی کتابخانه ای، رویکرد اصالت
-
 
بخشی معرفی، ویژگیهای آن تبیین و نحوه تحقق آن برای احیاء بافت تاریخی شهر اردکان بر اساس ویژگیهای
مقبولیت یابی بافت در » خاص آن مورد بحث قرار گرفته است. از این منظر، در این صفحات اصالتبخشی برابر با
می باشد . بر مبنای یافته های « ارتقاء کیفیت محیط سکونت ساکنین و شهروندان » و مترداف با « اذهان عمومی
تحقیق رفع مشکلات گریبانگیر احیاء بافت تاریخی شهر با رویکرد اصالت بخشی نیازمند دو دسته از اقدامات
میباشد: اقدامات خرد مقیاس که شامل ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خدمات شهری، مدیریت
شهری، بهداشتی و زیستمحیطی شهر و بافت تاریخی میباشد؛ و اقدامات کلان مقیاس که مستلزم حضور
پررنگ دولت، مشارکت مردمی و بخش خصوصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Characteristics Of Gentrification And Its Achieving Feasibility In Historical Texture Of Ardakan City

نویسندگان [English]

  • reza shaker 1
  • hosain Zabihi 2
1 MA in Urban & Regional Planning. Islamic Azad University. Science and Research Brunch. Iran
2 Ph. D in Urban & Regional Planning. Assistant Professor of Art & Architecture. Islamic Azad University. Science and Research Brunch. Iran.
چکیده [English]

Abstract
Urban historical textures are part of the national and cultural heritage of a country that is not only from an aesthetic perspective, continuation of collective memories, but also due to being the residence and living place of millions of people are valuable. However, these textures for economic, social and managerial reasons contain negative characteristics such as image and landscape chaos, lack of proper access, lack of urban facilities and equipment, disturbances in social and economic structure and physical deterioration that lead to evacuation of a large population from these textures. In fact, a main limitation of the historical urban texture, especially in the central parts of cities is getting out of the cycle and economic life of the city. In simple terms, the loss of economic and financial justification causes capital flight from and lack of investment in these areas.
One of the interventions to reduce the gap between the amount of capital
 
 
 
 
 
 
and investment in historical textures is gentrification which in its framework, renovations, the measures taken and displacement of population has led to the "improvement of the quality of the environment" and "residing of more prosperous classes of society" and consequently, an increase of turnover and the improvement of the texture from the social, economic, cultural, and environmental perspective. But the question is whether the process of renovation of historical urban textures of Iran can be explained in a theoretical framework of gentrification? For this purpose, it has been tried in these pages to use a descriptive - analytical review of documents – library survey, and to introduce this theory and its aspects and this process is explained in the context of Iran's urbanism structure in order to facilitate this theory and reduce problems of the historical texture of Ardakan, and solutions are proposed in micro and macro scales.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Development
  • Urban Renewal
  • Gentrification
  • Historical Texture
  • City of Ardakan
منابع و مآخذ
۱.
 
آیتی، عبدالحسین، ( ۱۳۱۷ )، تاریخ یزد، تهران، [بی نا].
 
۲.
 
آیینی، محمد، ( ۱۳۸۸ )، موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، انتشارات مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.
 
 
۳.
 
اوزون، نیل، ( ۱۳۸۹ ) تأثیر نوسازی و اصالتبخشی بافتهای شهری: سه نمونه موردی در ترکیه، ترجمه : علی ذوقی و یلدا بلارک،
. نشریه اینترنتی نوسازی، سال دوم، شماره ۹
 
 
۴.
 
پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی و فرهنگی، ( ۱۳۸۱ )، بافت تاریخی داخل ح صار شهر اردکان، سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری کشور، تهران.
 
 
۵.
 
تقوائی، مسعود و غلامی، یونس، ( ۱۳۸۷ )، بررسی و تحلیل تئوری اصالت بخشی تغییر کالبدی محلات مرکزی شهرها، ماهنامه
.۱۲- شهرداریها، سال نهم، شماره ۸۹ ، ص ۱۷
 
.۲۱-
 
 
۶.
خواجه دلوئی، منوچهر، ( ۱۳۷۶ )، مدیریت طرحهای بهسازی، فصلنامه آبادی، شماره ۲۶ ، ص ۲۸
 
۷.
 
رضائی، نعیمه، ( ۱۳۸۸ )، نوسازی شهری: فرآیندی اجتماعی، نشریه اینترنتی نوسازی، سال اول، شماره ۱، مرداد ماه.
 
۸.
 
سیدیان، سید علی، ( ۱۳۸۲ )، خوانش هویت در رویکرد فرهنگگرایانه به تجدید حیات بافتهای فرسوده شهری، آینه خیال، شماره
.۲۱- ۱۰ ، ص ۲۸
 
 
۹.
 
سپهری اردکانی، علی، ( ۱۳۷۴ )، تاریخ اردکان، ج دوم، انتشارات حنین اردکان، اردکان.
 
۱۰ .
 
سیفالدینی، فرانک، ( ۱۳۸۵ )، زبان تخصصی برنامهریزی شهری، انتشارات آییژ، تهران.
 
۱۱ .
 
ساوج، مایک و وارد، آلن، ( ۱۳۸۴ )، جامعهشناسی شهری، مترجم: ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت، چ دوم، تهران.
 
۱۲ .
 
شاکر اردکانی، رضا، ( ۱۳۸۷ )، راهکارهای باززندهسازی بافت تاریخی شهر اردکان، نقصانمحمدی، محمد رضا، رساله کارشناسی
شهرسازی، دانشگاه یزد، گروه شهرسازی.
 
 
۱۳ .
 
شاکر اردکانی، رضا، ( ۱۳۹۰ )، هویتبخشی بافت تاریخی شهر اردکان با تأکید بر فرآیند اصالتبخشی، نمونه موردی: محله چرخاب،
ماجدی، حمید، رساله کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه
 
شهرسازی.
 
 
۱۴ .
 
شاکر اردکانی، رضا و سعادت جو، سمیرا سادات، ( ۱۳۹۰ )، بررسی ابعاد نظریههای نوسازی شهری با تأکید بر فرآین د اصال تبخش ی،
.۷۲- ۵۲ و ۵۳ ، مرداد، شهریور و مهر، ص ۷۹ ، نشریه طاق (ماهنامه آموزشی نظام مهندسی خراسان رضوی )، شماره ۵۱
 
 
۱۵ .
 
عندلیب، علیرضا، ( ۱۳۸۹ )، اصول نوسازی شهری، رویکردی نو به بافتهای فرسوده، انتشارات آذرخش، تهران.
 
۱۶ .
 
قادری اردکانی، مجید، ( ۱۳۸۵ )، راهکارهای باززنده سازی بافت فرسوده شهر اردکان، داودپور، زهره، رساله کارشناسی ارشد
 
نشریه شهر و معماری بومی
 
. شماره ۱ . زمستان ۱۳۹۰
 
۱۰۰
شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه شهرسازی.
،
AHP ۱۷ .
کلانتری خلیل آباد، حسین و آقاصفری، عارف، ( ۱۳۸۸ )، راهبردهای احیاء بافت تاریخی شهر اردکان با استفاده از تکنیک
.۶۹ - نشریه پژوهش در فرهنگ و هنر، شماره ۱، ص ۹۰
 
 
۱۸ .
 
کامروا، سید محمدعلی، ( ۱۳۸۶ ) مقدمهای بر شهرسازی معاصر ایران، چ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 
۱۹ .
 
مرکز آمار ایران، ( ۱۳۶۵ )، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 
۲۰ .
 
مرکز آمار ایران، ( ۱۳۷۵ )، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
 
۲۱ .
 
مرکز آمار ایران، ( ۱۳۶۵ )، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان اردکان.
 
۲۲ .
 
مرکز آمار ایران، ( ۱۳۷۵ )، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان اردکان.
 
منابع لاتین
1-
Bostic, R.W., & Martin, R.W. (2003), Black Home-owners as a Gentrifying Force,
Neighborhood Dynamics in the Context of Minority Homeownership,
Urban Studies, 40(12),
2427-
2449.
1-
Beauregard, R.A. (1986), The Chaos and Complexity of Gentrification, in N. Smith and p.
Williams (eds), Gentrification and the City, London: Allen & Unwin.
2-
Francois, L & Gulgonen, A. (1977), Morphologie urbaine ET typologies architecturale. Paris:
Institut d'études ET de recherche architecturales et urbaines, Ministère de la culture et de
l'environement.
3-
Ley, D. (1996), Alternative: Explanations for Inner City Gentrification: A Canadian
Assessment, Annals of the Association of American Geographers
4-
Lang, M. (1982) Gentrification amid Urban Decline, Cambridge: Ballinger Publishing
Company.
5-
Miller, J. (1959), New Life for Cities around the World. International Handbook on Urban
Renewal. New York: Books International.
6-
Smith, N. (1989), Gentrification and the rent gap. Annals of the Association of American
Geographers.
7-
Smith, N. (1986), Of Yuppies and Housing: Gentrification, Restructuring and the Urban Dream,
Environment and Planning D: Society and Space.
8- Thrif
t, N. (1987), An Introduction of the Geography of Late Twentieth Century Class
Formation, in N. Thrift and P. Williams, Class and Space, London: Rutledge.
9-
Uzun, N. (2003) The Impact of urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases
in Turkey
, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 94, No. 3, pp. 363–
375.
10-
Vandergrift, J. (2006), Gentrification and Displacement, Urban Altruism, Calvin College,
Spring 2006.
11-
Warde, A. (1991), Gentrification as Consumption: Issues of Class and Gender, Society and
Space.
12- Wikipedia, the free encyclopedia – Gentrification.
13-
Zukin S. (1988), Loft living: culture and capital in urban change, Radius