رابطه ساختار محله بندی بافت قدیم شهر یزد و مشارکت اهالی برای تأمین خدمات شهری  مورد نمونه: محله دولت آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
تهیه و تدارک خدمات شهری ، مستلزم صرف منابع بسیار از جمله زمان، هزینه، نیروی انسانی از سوی
سازمان های ذیربط است
.
در مقابل استفاده از نیروی مشارکت مردمی با وجود روحی ة مشارکت پذیری در میان
ساکنان بافت قدیم شهر یزد، منبع ارزنده ای برای امر فوق در محلات آن بشمار می رود. بهره گیری دیگر بار از
 
مشارکت مردم در محله دولت آباد به منظور فراهم آوردن بخشی از خدمات شهری بیش از هر چیز مستلزم شناخت
 
متغیرهای مؤثر بر آن است.
 
در این پ ژوهش، از روش توصیفی، جهت تدوین مبانی نظری و از روش همبستگی و توصیفی - تحلیلی ، برای
 
تعیین روابط میان متغیرها و توصیف و تحلیل یافته ها بهره گرفته شد و مطالعات کتابخ انه ای و میدانی ، به صورت
 
تکمیل پرسشنامه، ابزار جمع آوری داده ها بودند.
 
مهمترین یافته ها عبارتند از: ساختار محله بندی بافت قدیم شهریزد، احساس رقابت محله ای و عرق و تعلّق خاطر
 
به محله که احساس درون گرایی محله ای اهالی بافت قدیم را به همراه می آورد. این متغیرها تأثیر مثبت و مستقیم بر
 
میزان مشارکت آنها در تأمین خدمات شهری دارد. اهالی محله دولت آباد، زمانی در ارائه خدمات شهری مشارکت
 
می کنند که منفعت حاصل از آن را بیشتر از هزینه های آن ارزیابی کنند. تفاوت معناداری میان گرایش مردان و زنان
 
برای مشارکت در زمینه مورد بررسی وجود ندارد و سرانجام نمی توان گفت: شهروندانی که پیش تر در امور مرتبط با
 
محله خود به نوعی مشارکت کرده اند، در حال حاضر نیز تمایل بیشتری برای تأمین خدمات شهری مورد نیاز محله
 
خود دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Structure Of District In Old Texture In Yazd And Citizen's Participation In Providing Urban Services - Case Study: The District Of Dolat Abad

نویسنده [English]

  • najma esmailpoor
Ph. D. in Geography & Urban Planning. Assistant Professor in Faculty of Art and Architecture. Yazd University. Iran
چکیده [English]

 
 
Abstract
 Preparing and providing urban services need a lot of sources such as time, expenditure , human sources from the related organization and instead using of people's participation with collaboration spirit, which can be seen among residents of old texture of Yazd. This is a valuable source for managing urban services in these districts. More than anything else, participation of citizens needs recognizing effective variables of their association.
In this research, from descriptive method is used for theoretical formulation, and correlation and descriptive- analytic methods are used for determining the relationship between variables, describing and analyzing findings. Library studies and field survey by the help of questionnaires is used for gathering data.
 
 
 
According to the findings:  the structure of district division in the old texture of Yazd is with the feeling of local competition, interest in their own district also they are very bigot on local area, of course, these variables have positive and direct effect on the amount of their participation in providing urban services; the habitants of the districts of Dolat Abad just participate in providing urban services whose benefits are more than their expenses; There is not a meaningful difference between the tendency of men and women for participating in the investigated field; eventually, the findings did not show that citizens, who participate previously in the district affair, now have more tendencies for providing necessary urban services in their own district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Structure of District
  • Participation
  • Citizen
  • District
  • Old Texture
  • Urban Services
منابع و مآخذ
. ۱. آقابخشی، حبیب، ( ۱۳۸۱ )، نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه نشین، رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره ۶
۲. اصغرپور، احمدرضا، ( ۱۳۸۸ )، مشارکت اجتماعی شهروندان مشهد در امور مربوط به شهرداری و عوامل مؤثر بر آن، مجله
.۴۳- مشهدپژوهی، سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان، صص ۶۴
.۱۰۳- ۳. باقی، هرمز، ( ۱۳۸۱ )، ناحیه محوری روشی نو در مشارکت عمومی، رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی ۵، صص ۱۱۸
۴. پورمحمدی، محمدرضا و علی مصیب زاده، ( ۱۳۸۷ )،آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در
.۱۴۴- امدادرسانی آنها، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۲ ، صص ۱۱۷
، ۵. جاجی پور، خلیل، ( ۱۳۸۵ )، برنامه ریزی محله- مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، هنرهای زیبا، شماره ۲۶
.۴۸- صص ۳۷
.۳۹- ۶. حبیبی، سیدمحسن، ( ۱۳۸۲ )، چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله، هنرهای زیبا، شماره ۱۳ ، صص ۳۲
۷. حبیبی، سیدمحسن و هادی سعیدی رضوانی، ( ۱۳۸۵ )، شهرسازی مشارکتی: تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی، صفه، شماره
. ۵۰- ۴۳ ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، صص ۷۰
۸. حجازی، سید یوسف و فائزه عربی، ( ۱۳۸۷ )، عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان های غیردولتی در حفاظت محیط زیست،
.
 
۱۰۶- محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره ۴۷ ، پاییز، صص ۹۹
۹. خورشیدی، عباس و سیدحمیدرضا قریشی، ( ۱۳۸۱ )، راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی(از نظریه تا عمل)، تهران، یسطرون.
 
.۱۲۴- ۱۰ . دارابی، حسن، ( ۱۳۸۸ )، نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی، مجله محیط شناسی، شماره ۵۲ ، صص ۱۱۱
 
۱۱ . ربانی خوراسگانی، رسول و همکاران، ( ۱۳۸۸ )، رابطه ابعاد مادی و غیر مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور شهری،
 
 
.
 
۸۷- رفاه احتماعی، سال نهم، شماره ۳۲ ، صص ۱۰۴
 
نشریه شهر و معماری بومی
 
. شماره ۱ . زمستان ۱۳۹۰
 
۳۸
۱۲ . رفیع پور، فرامرز، ( ۱۳۸۴ )، کندوکاوها و پنداشته ها- مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، بی نام، شرکت
سهامی انتشار.
۱۳ . شکویی، حسین و سیدعلی حسینی، ( ۱۳۸۳ )، سازوکارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرحهای توسعه شهری، مدرس علوم
.۷۱- انسانی، شماره ۳۲ ، صص ۹۸
۱۴ . علوی تبار، علیرضا، ( ۱۳۸۰ )، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد دوم، سازمان شهرداریهای کشور، تهران.
۱۵ . فتاحی، فاطمه، ( ۱۳۸۸ )، بررسی راهکارهای مشارکت اجتماعی- محلی نمونه موردی :محله مسجد جامع شهر یزد، پایان نامه
کارشناسی شهرسازی دانشگاه یزد، استادراهنما: نجما اسمعیل پور.
۱۶ . فریادی، شهرزاد، ( ۱۳۸۴ )، روش شناسی برنامه ریزی محیط روستایی محلی با مشارکت مردم (به شکل یک سیستم مدیریت
. محیط زیست)، مجله محیط شناسی، شماره ۳۷
۱۷ . کلانتری، حسین و حسین حاتمی نژاد، ( ۱۳۸۵ )، برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد، انتشارات فراگستر، تهران.
۱۸ . لیتل، دانیل، ( ۱۳۷۳ )، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، موسسه فرهنگی صراط، تهران.
۱۹ . محسنی تبریزی، علیرضا، ( ۱۳۷۵ )، بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی- بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی-
سیاسی، نامه پژوهش فصلنامه تحقیقات فرهنگی، مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۰ . وحیدا، فریدون و محسن نیازی، ( ۱۳۸۳ )، تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان، علوم
.۱۱۷- اجتماعی، ۲۳ ، صص ۱۴۵
.۱۰۵- ۲۱ . یزدان پناه، لیلا، ( ۱۳۸۶ )، موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی،رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶،۱۳۰
منابع لاتین
1.
Agger, Annica (2008), WORKING PAPER SERIES: Who are the active citizens?
Characterizations of citizens in participatory urban planning processes, Working Paper 2008: 4
Center for Democratic Network Governance, Roskilde University, June.
 
 
WWW.ruc.dk/demnergov
 
 
2.
Crawford pat, Kotval Zenia, Rauhe Warren and Kotval Zeenat (2008), Social capital
development in participatory community planning and design, Town Planning Review; Sep, Vol.
79 Issue 5, p533-
553.
3.
Martins, m. r. (1995), ‘Size of municipalities, efficiency and citizen participation: a cross-
European perspective’, Environment and Pl
anning C: Government and Policy, 13, 441–58.
4.
Mohammadi, Hamid. (2010), Citizen Participation in Urban Planning and Management,
The Case of Iran, Shiraz City, Saadi Community, Germany, Kassel University Press.
5.
Schafft, K. A. and Greenwood, D. J. (200
3) Promises and dilemmas of participation: action
research, search conference methodology, and community development, Journal of the Community
Development Society, 34(1), 18–
35.
6.
Swedberg, R. (1992), Market as Social Structures, the Handbook of Economic Sociology.
7.
Wang, x. (2001), ‘Assessing public participation in U.S. cities’, Public Performance &
Management Review, 24, 322–36.