ضوابط طراحی معماری در بافت های تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران

2 دکترای معماری با تخصص مرمت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مشکلات شهرهای ما، توسعه ناهمگون و نامتعادل آنهاست. عدم توجه به گذشته، شامل محیط تاریخی،
طبیعی بافت ها و بناها به لحاظ مسائل مختلف، اعم از بافت جمعیتی و فرهنگی و کالبد مابه ازای آن و هماهنگی
توسعه جدید با بافت قدیمی یا ساخته شده اطراف، علاوه بر ناهمگونی و ایجاد هرج و مرج در سیمای شهری، و از
بین رفتن تدریجی هویت شهرها، و عدم تطابق فرهنگی، تبعات دیگری نیز به دنبال خواهد داشت، چراکه معماری
سنّتی و بومی هر محل، در یک تداوم تاریخی و در راستای یک سیاست مبتنی بر استمرار به تدریج و در طول سالیان
متمادی با طبیعت و محیط اطراف شکل گرفته است. طیف این مقوله می تواند جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی
و اقتصادی را در بر داشته باشد.
توجه کافی به توسعه پایدار شهرهای کشور، لزوماً نگاه به گذشته را پررنگ تر خواهد کرد . این نوشته برآن
است تا ضمن بررسی منشورها، بیانیه ها و اصول جهانی مطرح شده در حوزه طراحی در بافت های تاریخی، به
چگونگی طراحی معماری در این محدوده ها بپردازد، ضمن اینکه رعایت اصالت و یکپارچگی موجود در آنها را به
عنوان یک اصل خدشه ناپذیر می پندارد. لذا پس از مطالعه معیارهای مطرح شده از سوی نظریه پردازان این امر،
دستیابی به اصولی دربارة طراحی معماری در کنار بافتهای قدیمی را میسر گرداند . این امر، طیف وسیعی از
مداخلات مرمتی و حفاظتی و ساخت و سازهای جدید در مجاورت و یا درون این بافت ها را شامل می شود . در این
مقاله، با تنظیم جدولی مبتنی بر اصول کلّی طراحی معماری و مداخلات مرمتی در بافت های تاریخی، به تطبیق
ضوابط و دستورالعمل های بین المللی مرتبط با آنها با رویکرد بومی سازی پرداخته شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Architectural Design Criteria In Historical Fabrics

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Torkzaban 1
  • Asghar Mohammad Moradi 2
1 Master Degree in Restoration & Rehabilitation of Historical Buildings and Fabrics. Science & Industry University. Iran.
2 Ph. D in Architecture & Ph. D in Restoration. Professor of Science & Industry University. Iran
چکیده [English]

 
The disparate and unbalanced development is one of the most important problems in our cities. Inattention to the past including buildings and context’s natural-historical environment for the different aspects in both demographic and cultural texture and it’s framework and coordinating of new developments with old context or built surrounding, could have many consequences, such as  chaos and disparate in urban landscape, gradual loss of urban identity, cultural incompatibility and other outcomes. Because the indigenous and traditional architecture of each place, in a historical continuity and in order to a basic policy of continuity, gradually and over the years has been formed with its nature and environment. This category would include the cultural, social and economic aspects.
The sufficient attention to sustainable development of cities in Iran, necessarily will affect on the retrospect. Regarding to the historical
 
 
contexts design criteria from international charters, declarations and principles, this article is thoroughly reviewing the architectural design characteristics in the historical areas with respect to their authenticity and integrity as an inviolable idea. Therefore according to the proposed criteria by the theorists has been tried to derive the major issues of architectural design in the historical contexts. It can contain a wide range of  restoration interventions, conservation and new constructions in adjacent or inside these context. With setting up a table based on the general principles of architectural design and restoration interventions in historic fabrics in this article tried to adopt the related international criteria and guidelines with localization approach.
 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Architectural Design Criteria
  • Interurban Historic Fabrics
  • Conversion Management
  • Coherence and Unity
  • Aesthetic
  • Tradition and Authenticity
 
ر
منابع و مآخذ
. ۶ و ۷ ، ۱- جی.رو، پیتر، ( ۱۳۸۴ )، گفتگوی جهانی: طراحی شهری در بافتهای تاریخی در زمان حاضر، مجله آبادی، شماره ۴۹
۲- حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی، ( ۱۳۸۴ )، مرمت شهری (تعاریف، نظریه ها،تجارب، منشورها و قطعنامه های جهانی، روشها و
اقدامات شهری)، تهران، دانشگاه تهران.
۳- کریگر، آلکس، ترجمه: مزدک مژدهی، ( ۱۳۸۴ )، تداوم،گسترش و باز تعریف سنتهای شهرسازی (جستجوی توازن میان حف ظ و
. ۳۰- توسعه در بوستون)، مجله آبادی، شماره ۴۹ ، صص ۲۲
۴- پورجعفر، محمدرضا، ( ۱۳۸۳ )،
مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها
، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر.
۵- غفاری، علی و مهبان کتابی، ( ۱۳۸۴ )،
 
 
 
معماری جدید در بافت سنتی طراحی دانشکده هنر و معماری در بافت قدیم بوشهر،
 
. ۸۱- فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، شماره ۴۹ ، صص ۶۶
۶- کیانی، مصطفی و گلزار یونسی، ( ۱۳۸۵ )
 
، طراحی در محدوده های تاریخی و نگرشی بر یک طرح باززنده سازی در مجموعه
 
.۷۹-
تاریخی شوشتر
، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، شماره ۵۱ ، صص ۷۴
۷- اهری، ز، م. حبیبی، ( ۱۳۷۴ )،
 
 
زبان طراحی شهری در شهرهای کهن،
مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ایران ارگ بم
 
 
کرمان
، ج ۱، سازمان میراث فرهنگی کشور.
۸- حبیبی،ک. و ا. پوراحمد، و ا. مشکینی، ( ۱۳۸۶ )، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران.
 
۴ - غنمی، ا. و ی. صمدی، و س. چراغچی، ( ۱۳۸۶ )
 
 
، مجموعه قوانین، مقررات،آیین نامه ها و معاهدات سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری
 
 
 
، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، معاونت فرهنگی وارتباطات.
چاپ دوم)، نشر فضا. )
 
 
« از ونیز تا شیراز » ۱۰ - فلامکی، م. م. ( ۱۳۸۴ )
سیری در تجارب مرمت شهری
 
۱۱ - کلانتری،ح. و ا. پوراحمد، ( ۱۳۸۵ )، فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ
و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
منابع لاتین
1-
ADAM, R. (1998) Tradition: the driving force of urban identity. IN WARREN, J., WORTHINGTON,
J. & TAYLOR, S. (Eds.)
Context: new buildings in historic settings.
York, Architectural Press.
2-
 
CANTACUZINO, S. (1998) Assessing quality: the pertinent criteria for designing buildings in historic
 
settings. IN WARREN, J., WORTHINGTON, J. & TAYLOR, S. (Eds.)
 
 
 
Context: new buildings in historic
settings.
 
 
 
York, Architectural Press
3-
 
STRAVINSKY, I. (1
 
974)
 
 
The poetics of Music,
Harvard, Harvard University Press
4-
 
WARREN, J. (1998) The historic context: principles and philosophies. IN WARREN, J.,
 
WORTHINGTON, J. & TAYLOR, S. (Eds.)
 
 
Context: new buildings in historic settings.
York, Architectural
Press.
 
5-
 
WORTHINGTON, J. (1998) managing and moderating change. IN WARREN, J., WORTHINGTON,
 
J. & TAYLOR, S. (Eds.)
 
 
Context: new buildings in historic settings.
York, Architectural Press.
6-
 
Araoz,G.F. (2008)
 
 
 
‘World-Heritage historic urban landscapes: defining and protecting authenticity’
 
APT 2008-
Association for Preservation Technology International, 2/3 July, 33-
37.
7-
http://www.jstor.org (2008) ,(2009), (2010)
8-
http://www.icomos.org (2008) , (2010)
9-
http://www.UNESCO.org (2008)