فرصتهای احیاء در سیر تحول بنای تاریخی از زمان خلق تا زوال اثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنرو معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

چکیده
آنچه از احیای بناهای تاریخی معمولاً مورد انتظار است، اعطای عملکرد جدید و انطباق و سازگاری فعالیتهای
انسانی با کالبد معماری در قالب یک کاربری تعریف شده است. این تلقی هرگاه با بنایی که مورد تخریب اساسی
قرار گرفته و امکان بازسازی آن وجود نداشته یا رجوع به وضعیت قبلی آن موضوعیت پیدا نمی کند، توام شود؛
احیای آن بنا نیز در هالهای از ابهام قرار میگیرد و در بعضی از موارد از احیاء صرف نظر میشود. این مقاله سعی بر
آن دارد تا نشان دهد یک بنای تاریخی، از زمان خلق تا زوال، فرصتهای متفاوتی را جهت احیاء بهدست می دهد
که با توجه به ویژگیهای آن اثر، قابل احصاء است. دیدگاه براندی در حفاظت از اثر میراثی که سه زمان (زمان خلق
اثر، زمان طی شده تاکنون و لحظه شناخت اثر در زمان حاضر) را برای آن قایل است و ارزشهای متفاوتی را برای
اثر میراثی در نظر می گیرد، زمینهای را بهوجود میآورد که به ویرانههای یک بنای تاریخی به مثابه یک کار هنری
نگریسته شود و ارزشهای مستتر در آن، موضوع احیاء قرار گیرد.
انجام برخی تجارب عملی دو دهه اخیر در محلات تاریخی یزد، هر چند مستقل از این آراء و به عنوان دریافته
 
-
 
هایی که در میدان عمل بهانجام رسیده اما بهنوعی پیمایشی در جهت مشق این دیدگاه و رویکرد خلاقه در زمینه
حفاظت از ارزشهای میراثی نیز محسوب میگردد و به خوبی می تواند کارآمدی این دیدگاه را در مواجهه ب ا
وضعیت زوال یک بنای تاریخی نشان دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revitalization Opportunities During The Trend Of Historical Building’s Evolution From Creation To The Deterioration

نویسنده [English]

  • Ali Akbar koosheshgaran
Ph. D in Architecture. Assistant Professor of Student of Art and Architecture. Yazd University
چکیده [English]

What usually expected from the conservation of historic buildings is grant new performance and compliance and compatible with human activities within a defined framework architecture. When these considered with the destructed building and it’s not possible to rebuilds it or go to the previous condition does not find it relevant, the revitalization is in an aura of ambiguity and in some cases the restoration is regardless.
This article tries to show that a historic building since the creation to the decay has different opportunities for the restoration of which according to its characteristics is available. Brandy’s view on the protection of the heritage grants three times (time of creation, time has been since the moment and time of recognition at the present time) and to take consideration different values for the historic building, creates a field of ruins of the monument to be seen as a art and hidden values in the subject to be revived.
Some practical experience of two decades of historical district in Yazd, although independent of these views, and the receipts have been carried out on the ground, it can effectively shows in this view how deal with the decay of a historic building

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation
  • Restoration
  • place
  • Time
  • Values of Heritage
منابع و مآخذ
۱- آنتونیادوس، آنتونیو، ( ۱۳۸۱ )، بوطیقای معماری، ترجمه احمد رضا آی، انتشارات سروش.
۲- شولتز، کریستیان نوربرگ، ( ۱۳۸۲ )، تفکر هایدگر درباره معماری، ترجمه نیر طهوری، تهران.
. ۳- فخاری تهرانی، فرهاد و دیگران، ( ۱۳۷۲ )، احیاء: اعطای عملکرد جدید به بناهای قدیمی، فصلنامه صفه شماره ۱۱ و ۱۲
۴- فلامکی، محمد منصور، ( ۱۳۶۵ )، باز زنده سازی بناهای تاریخی، تهران: دانشگاه تهران.
. ۵- فیلدن، برنارد و یوکیلتو، یوکا، ( ۱۳۸۲ )، ارز ش گذاری بهمنظور حفاظت، ترجمة بهرام معلمی، فصلنامة هفت شهر. شماره ۱۲ و ۱۳
۶- کروچه، بندتو، ( ۱۳۸۸ )، کلیات زیباییشناسی، ترجمه فرشته روحانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
. ۷- معماریان، غلامحسین، ( ۱۳۸۲ )، مرزهای حفاظت، احیا و مرمت بناهای عامیانه و یادمانی، فصلنامة هفت شهر. شماره ۱۲ و ۱۳
- هایدگر، مارتین، ( ۱۳۷۷ )، هرمنوتیک مدرن: گزینه جستارها، بخش: ساختن، باشیدن، اندیشیدن، ترجمه بابک احمدی و دیگران ،
تهران، نشر مرکز.
۸- هایدگر، مارتین، ( ۱۳۸۶ )، سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، تهران، نشر هرمس.
۹- یوکیلتو، یوکا، ( ۱۳۸۷ )، تاریخ حفاظت معماری، ترجمه محمد حسن طالبیان و خشایار بهاری، تهران، روزنه.
۱۰ - نقل قولهایی از تقریرات دکتر محمدرضا اولیاء.
۱۱ - نقل قولهایی از تقریرات مهندس سید محمد بهشتی.
منابع لاتین
1- Jokilehto, J. Conservation and Creative Approach
http://personal.inet.fi/kot/marc99/jjokilehto.htm
 
 
2-