دوره و شماره: دوره 6، شماره 8، بهمن 1397، صفحه 1-138 
مقایسه تطبیقی هندسه مسجد امام اصفهان و مسجد سلیمانیه استانبول بر اساس مفاهیم کهن الگویی

صفحه 119-138

لیلا کاظمی؛ شبنم اکبری نامدار؛ میر سعید موسوی؛ حسن ستاری ساربانقلی