دوره و شماره: دوره 6، شماره 7، خرداد 1397، صفحه 1-125 
مقایسۀ کالبد خانه‌های چهارصفه و حوضخانه‌ای سنتی شهر زواره

صفحه 101-125

10.29252/ahdc.2018.1414

سیده مریم طباطبایی زواره؛ نیما ولی بیگ؛ مریم عظیمی؛ بهروز شهبازی چگنی