دوره و شماره: دوره 9، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 1-241