دوره و شماره: دوره 8، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-329 
2. تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخ گذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

صفحه 27-48

محمد علی شیخ الحکمایی؛ شروین میرشاهزاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ زهرا فنایی


4. مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان

صفحه 77-108

حمیدرضا جیحانی؛ پریچهر شفیعی؛ سید جمال سید هاشمی؛ علی عمرانی پور