تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی؛ شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.29252/ahdc.2020.1994

چکیده

در معماری طبایع عنوان می‌شود که؛ شرایط جسمی و روحی انسان بر گرایش او به عوامل محیطی موثر است. لذا تقسیم بندی مزاجی افراد در طب سنتی می‌تواند بر گرایش ایشان به شاخص‌های معماری موثر باشد. از این‌رو انطباق گرایشات معماری افراد با مزاج ایشان می‌تواند به‌عنوان دغدغه‌ای در ذهن معمار و طراح مطرح شود. از این رو تبیین رابطه میان انواع مزاج و شدت گرایش به معماری به عام و معماری سنتی بطور خاص می‌تواند هدف اصلی این پژوهش باشد. روش‌شناسی این پژوهش ازنظر هدف از نوع کاربردی- توسعه‌ای و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه، که در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مزاج‌های مختلف گرایشاتی با شدت‌های متفاوت نسبت به یک بنای سنتی می‌دهند و هرچقد که بر عنصر گرمی و خشکی مزاج افراد افزوده شود شدت واکنش بهتری نسبت به یک بنای سنتی از خود بروز می‌دهند. همچنین نتایج آزمون F نشان می‌دهد که مقدار P-valve

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Relationship between Temperaments with the Preferences towards Traditional Architecture

نویسندگان [English]

  • Maryam Mahdavieh 1
  • Mahnaz Mahmoodi 2
  • Behrouz Mansoori 2
1 PhD Student of the Faculty of Architecture and Urbanism, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Alumni of the Faculty of Architecture and Urbanism, School of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In the Architecture of Temperaments it is said that psychosomatic conditions of humans affect their tendencies towards environmental factors. Therefore, temperamental categorization of users according to traditional medicine can affect their preferences towards architectural elements.  Based on this fact, the conformity of architectural preferences with the temperaments of the users is something worthy of note in the architect’s mind. Therefore, the main goal of this study is to provide an explanation of the relationship between different temperaments and the intensity of preferring architectural elements in traditional architecture. Based on its goal, this study follows the method of applied-developmental studies, and based on its nature it is performed using the explanatory-analytical methodology. Questionnaires were used to collect data which then was fed into SPSS for analysis. The findings of this study reveal that different temperaments show different intensities of preference when faced with a traditional building. In particular, the more the hot and dry elements are added to the person’s temperament, the more the intensity of the reaction is visible. Moreover, the statistical tests show the p-value to be less than 0.01% with a 99% confidence level. This confirms the first hypothesis which predicts the effect of difference in temperament on the architectural elements of traditional architecture. The result of Tukey HSD test also shows that the phlegmatic temperament is the first group with an average of 74.46 and other temperaments (choleric, melancholic and sanguine) take the next places respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperament
  • Architectural preferences
  • traditional architecture
  • nature
  • architecture of temperaments
-     ابن سینا، حسین ابن عبدالله. (1367). قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، تهران: انتشارات سروش؛ ص 19.
-     ابوسهل مسیحی، عیسی بن یحیی(1367). متاب المائه فی الطب، حققه و قدمه له فلوریال سناغوستان دمشق.
-     امامی میبدی، مرضیه(1395). طراحی سلامتکده طب سنتی ایرانی- اسلامی با رویکرد مزاج شناسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، گروه هنر و معماری.
-     آهنچی مرکز، امید و سعیدی مهر، محمد(1390). بازخوانی مفهوم مزاج برپایه پزشکی مدرن، فصلنامه فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم؛ صص 1-23.
-     بقراط(1387). البقراط فی الامراض البلادیه، نقل ابی زید حنین بن اسحاق. تحقیق و ترجمه ی.ان. متوک، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
-     جرجانی، اسماعیل بن حسن(1384). الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه، جلد دوم. تصحیح و تحقیق حسن تاج­بخش، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
-     جوادی، پارمیدا(1397). طراحی دفتر کار برای یک معمار با مزاج صفراوی در شهر تهران، دانشگاه علم­و­فرهنگ تهران، دانشکده هنر و معماری.
-     حسن­زاده آملی(1380). انسان کامل از دیدگاه نهج­البلاغه، قم: الف، لام. میم.
-     حلی، جمالدین(1383). شرح تجرید الاعتقاد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات اسلامیه.
-     حمزه­نژاد، مهدی و ثروتی، زهرا(1396). موللفه­های طراحی بومی محیط به­منظور تامین سلامت انسان برمبنای طب سنتی و اسلامی، فصلنامه پژوهش­های معماری اسلامی، شماره هفدهم، سال پنجم.
-     دادرس، فائزه، یزدانفر، عباس و حسینی یکتا، نفیسه(1393). تفاوت مزاجی انسان و گرایش به شاخص­های معماری، فصلنامه پزشک پرستار: 3.
-     دهقان تفتی و همکاران(1397). بازخوانی و تبیین مفهوم مزاج روان برپایه علوم نوین در روانشناسی شخصیت؛ به سوی تدوین راهبردی بومی در ارزیابی زیبایی و ترجیحات محیطی، فصلنامه مطالعات معرفتی دانشگاه آزاد اسلامی، سال بیست و دوم، شماره سوم.
-     رضوی برقعی، سید حسین(1388). معماری حمام در متون طب کهن و مقدمه رساله دلاکیه: گلستان هنر، شماره 15، ص 70.
-     عبدالله­زاده، محمد مهدی(1394). معماری طبایع: تبیین رویکردی درباره نسبیت انسان و محیط مصنوع برمبنای چهار­گانه، دوفصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 8.
-     عقیلی علوی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی(1390). مخزن الادویه(طبع جدید)، تصحیح محمد­رضا شمس اردکانی، روجا رحیمی و فاطمه فرجادمند، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران.
-     ملکشاهی، حسن(1390). ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن­سینا، ج2.ج1، تهران: انتشارات سروش.
-     مهندسین مشاور آرمانشهر(1390). طرح حفاظت بافت تاریخی، جلد سوم؛ ص 38.
 
-    Mosaddegh, M. & F. Naghibi (2005). “Iran’s Traditional Medicine, past andPresent”. Tradition Medicine and Materia Medica Research Center, 1: 1-18.