فرایند پذیرش مقالات

  • نوشتارهای علمی- پژوهشی پس از داوری و تصویب در هیات تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه از پذیرش سایر نوشتارها نظیر ترجمه، گردآوری، مروری و... معذور است. نوشتارها باید از سطح علمی مناسبی برخوردار بوده، قواعد نگارشی در آن مراعات شده و به صورت روان باشد.
  • نوشتارهای ارسالی نباید قبلا در نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمینارها برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد.
  • نوشتارها به زبان فارسی باشد. با وجود این نشریه قادر است نوشتارهای انگلیسی زبان را نیز در صورت تایید به چاپ برساند.
  •  هیات تحریریه در رد یا قبول و ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.
  • مسئولیت صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.
  • چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده مسئول انجام شود.
  • ارسال مقالات جهت داوری صرفا از طریق سامانه اینترنتی نشریه بوده و پیگیری نشریات از طریق شماره تلفن و آدرس رایانه مندرج در سامانه نشریه می باشد.
  • استفاده از مقالات منتشر شده در این دوفصلنامه در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.