معماری اقلیم گرم و خشک (AHDC) - فرایند پذیرش مقالات