راهنمای نویسندگان

 

 در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌ عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه یزد لازم به ذکر است، به هیچ عنوان امکان تغییرترتیب،تعداد،مرتبه علمی ومشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد.

 

نویسندگان محترم لازم است پس از پذیرش اولیه مقاله، چکیده مبسوط انگلیسی آن را طبق الگو تهیه کنند. همچنین منابع انتهایی مقاله همگی باید به زبان انگلیسی باشد. لذا منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شود.

 

جهت دریافت فایل کامل راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک نمایید. 

 

برای دریافت فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک نمایید.