دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، پاییز و زمستان 1399 
6. تبیین ویژگی های کالبدی بادگیر در معماری سمنان

صفحه 99-126

طیبه ولیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهناز محمودی زرندی


7. نقش عوامل اثرگذار بر احتمال بروز آسایش حرارتی در بافت تاریخی کاشان

صفحه 127-146

کارن فتاحی؛ نازنین نصراللهی؛ مریم انصاری منش؛ جمال خداکرمی؛ علی عمرانی پور