دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 7-110 (سال دوم -شماره دوم - بهار 1391) 
تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم

صفحه 41-62

محمدرضا بمانیان؛ بهزاد وثیق؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار