نقش معنا در تعیین ویژگیهای کارکرد سازگار با بقایای بناهای تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معماری دانشگاه یزد، دانشکده هنر و معماری، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد معماری دانشگاه یزد، مدرس گروه معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

چکیده
آنچه از توانبخشی بناهای تاریخی معمولاً مورد انتظار است اعطای عملکرد جدید و انطباق آن با کالبد معماری
در قالب یک کارکرد تعریف شده و سازگار است؛ اما هنگامیکه یک اثر تاریخی به دلیل گذشت زمان یا اتفاقات
دیگر ویران شده و امکان بازسازی و رجوع به وضعیت قبلی آن میسر نباشد، موضوع توانبخشی و گزینش کارکرد
سازگار برای آن با تردید روبرو میشود.
این مقاله سعی بر آن دارد تا بر اساس نظریه براندی در حفاظت آثار معماری، با بیان معناهایی که در طول زمان
(از خلق اثر تا وضعیت کنونی) در یک اثر تاریخی بهوجود می آید گستره ای از معانی را حتی برای یک ویرانه
کانتر « مدل مکان »
۱
در نظر دارد، با استفاده از « مکان » معرفی نماید و با توجه به غایتی که برای احیای آن به مثابه یک
که انطباق سه مؤلّفه کالبد، فعالیت و معنا را جهت احراز مکان ضروری می داند، ویژگی های کارکرد سازگار با
 
معانی بقایای بناهای تاریخی را بیان کند. بنابراین میتوان ضمن محدود نشدن در کارکرد قبلی اثر، کارکردهای
 
دیگری را پیش روی قرار داد تا به گزینشی مناسب تقرب یافت.
 
این مقاله در تعیین چارچوب نظری تحقیق از روشی قیاسی برای استدلال و استنتاج از نظریة مطرح شده توسط
 
براندی در حفاظت آثار معماری، به ره برده و با استفاده از مدل مکان کانتر سعی در شناسایی
 
رابطههای بین مؤلّفههای مکان دارد. این مدل امکانی را فراهم میآورد که به بنای تاریخی صرفاً بهمثابه موجودیتی
 
کالبدی که در روند حفاظت هیچگونه تغییر و تحولی را پذیرا نیست، نگریسته نشود، بلکه با توجه ب ه معانی موجود
 
در بنا، موضوعیت تعیین کارکرد سازگار را حتّی در توانبخشی ویرانههای تاریخی که از وضعیت کالبدی و فعالیتی
 
مناسبی برخوردار نیستند، نیز پذیرفت
 
 
 
 
.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of meaning in determining the properties of compatible function with historic ruins

نویسندگان [English]

  • Kazem Mondegari 1
  • Mohsen Mohammadi 2
1 Assistant professor of Architecture faculty of Yazd University, Art and Architecture faculty, Yazd, Iran
2 2M.A holder of Architecture from Yazd University, architecture instructor of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
     The fact that is usually expected from the "rehabilitation" of historic buildings is to grant a new function and to adapt it to physical attributes of architecture in the format of a compatible defined function; but when a historic building is destroyed by passing time or another events and this is not impossible to reconstruct it and it can't back to its previous condition, the matter of rehabilitation and selection of compatible function for it will be ambiguous.
     This article is trying according to Brandi's theory about the conservation of historic buildings by expressing the meanings which has been appeared by passing time (from creation to present condition) to introduce a range of meanings even for historic ruins. According to the purpose which is to rehabilitate the historic building as a place, the article considers to express the properties of compatible function with the meanings of historic ruins by using Canter's "place model" who believes that three components of "physical attributes", "activity", and
 
"conception" are essential for accessing the place. So, despite not being limited in the previous function of historic building, we can consider other functions to approach to the appropriate selection.
     This article used a comparative procedure for concluding from the expressed theory by Brandi about the conservation of historic buildings for determining the theoretic format of research and tried to identify the relations between the components of the place by using Canter's "place model". This model provides a possibility for the historic building to be looked not just as a physical existence which can't accept any changes through the conservation, but also can be useful, according to existed meanings in the historic building, for determining the compatible function even in the rehabilitation of historic ruins which don't have an appropriate physical condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning
  • rehabilitation
  • historic ruin
  • place
منابع و مآخذ
۱) براندی، چزاره، ( ۱۳۸۷ )، تئوری مرمت، ترجمه پیروز حناچی، انتشارات دانشگاه تهران.
۲) پرتوی، پروین، ( ۱۳۸۷ )، پدیدارشناسی مکان، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
۳) حناچی، پیروز و کوششگران سید علی اکبر، ( ۱۳۹۰ )، حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش روستایی ، بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی.
۴) رلف، ادوارد، ( ۱۳۸۹ )، مکان و بی مکانی، ترجمة محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری، زهیر متکی ، تهران ، انتشارات
آرمانشهر.
۵) سهرابی، مجید، مندگاری، کاظم، کوششگران، سید علی اکبر، ( ۱۳۸۸ )، احیای کارخانه اقبال یزد در روند تبدیل به مکان .
.( مجموعه مقالات همایش شناخت و معرفی مزیتها و ظرفیتهای احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ( ۵۲۶ ۵۰۹
۶) فلامکی، محمد منصور، ( ۱۳۸۶ )، باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران.
۷) کوششگران، سید علی اکبر، ( ۱۳۹۰ )، فرصتهای احیاء در سیر تحول بنای تاریخی از زمان خلق تا زوال اثر ، نشری ة شهر و
معماری بومی ( ۹۲ ۷۵ )، شماره ۱، دانشگاه یزد.
۱۶ )، شماره ۲۹ ، دانشگاه
نشریه صفه ( ۳۳ ،« تئوری طراحی شهری: تحلیل گونه شناختی تئوری ها » ،( ۸) گلکار، کورش، ( ۱۳۷۸
شهید بهشتی تهران.
 
۳۸ )، شماره ۳۲ ، دانشگاه شهید بهشتی
 
 
نشریه صفه ( ۶۵ ،« مؤلّفههای سازنده کیفیت طراحی شهری » ،( ۹) گلکار، کورش، ( ۱۳۸۰
تهران.
 
۱۰ ) یوکیلهتو، یوکا، ( ۱۳۸۷ )، تاریخ حفاظت معماری، ترجمة محمد حسن طالبیان و خشایار بهاری، تهران، انتشارات روزنه.
 
 
منابع لاتین
1-
Canter, D. 1977. “The psychology of place” ,New York: St. Martin's Press.
2-
Kanter, Laurence. 2007. “The Reception and Non-Reception of Cesare Brandi in America”
“Future Anterior” Journal of Historic Preservation History and Cr
iticism , Volume IV, Issue 1,
pages 31-
43.
3-
Matero, G. Frank. 2007. “Loss, Compensation, and Authenticity: The Contribution of Cesare
Brandi to Architectural Conservation in America” , “Future Anterior” Journal of Historic
Preservation History and Critic
ism , Volume IV, Issue 1, pages 45-
58.
4-
Seamon, David & Sowers Jacob. 2008. “ Place and Placelessness, Edward Relph” is
published as a chapter in “Key Texts in Human Geography”, P. Hubbard, R. Kitchen, & G.
Vallentine, eds., London, pp. 43-51
5- Sime , J
. D. 1986. “ Creating Place or Designing Spaces “ , Journal of Environmental
Psychology , no.6, pp. 49-
63.
راهنمای