بررسی عملکرد سایه اندازی شناشیرها و اصلاح آن به روش نقاب سایه در بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی و عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

ایجاد تراس های چوبی یا شناشیرها از جمله تدابیری است که برای سایه اندازی بر روی بازشوهای غربی
ساختمانها در بافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرار گرفته اند. این سایه بانها علاوه بر نقش سایه اندازی، از جمله
آرایه های معماری سنتی بوشهر نیز بحساب می آیند اما عملکرد سایه اندازی آنها در بعدازظهرها، از اردیبهشت تا آبان
ماه، ناقص بوده و نمی توانند سایه مناسب را برای بازشوهای غربی فراهم نمایند. این مقاله با هدف اصلاح و بهبود
عملکرد سایه اندازی شناشیرهای ضلع غربی و با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیه سازی رایانه ای و داده های یک ساعته
مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملکرد شناشیرهای
اصلاح شده به روش نقاب سایه الگی، به طرز چشم گیری بهبود یافته و استفاده از آنها را در معماری و سیمای شهری
معاصر بوشهر امکان پذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying in shadowing function of Shenashirs and it’s correction with shading mask method in Bushehr

نویسنده [English]

  • Amin Mohammadi
Faculty member of Architecture and Urban Development, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Abstract
The invention of Shenashirs is one of the methods that has been used for shadowing on the windows of a building in west direction in old and traditional part of  Bushehr.In addition of shadowing role ,these shades are also the monumental elements of the vernacular architecture of Bushehr but their function in the afternoons;from May to November ;is not correct and they can’t provide suitable shadow for west windows.This article has been written with the aim of correction and optimization in the shadowing
 
 
function of Shenashirs through computer simulation and field research in Bushehr.The findings show that the function of optimized Shenashirs by the use of shading mask method is promoted increasingly and the use of these elements is strongly possible in contemporary architecture and urban aspect of Bushehr

کلیدواژه‌ها [English]

  • shadowing of shenashirs
  • west openings
  • shading mask method
  • Bushehr vernacular architecture
منابع و مآخذ
۱- محمدی، امین، ( ۱۳۸۷ )، طراحی دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر با رویکرد اقلیمی، رساله کارشناسی ارشد معماری،
یزد، دانشگاه یزد.
۲ - رازجویان، محمود، ( ۱۳۶۷ )، آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
منابع لاتین
1- A. Olgyay & V.Olgyay,solar control & shading devices, princeton university press, U.S.A,
1976
2- A. Olgyay & V.Olgyay, Design with climate: bioclimatic approach to architectural
regionalism, Princeton University Press,U.S.A,1963
3-
Clarke.A.J, Energy simulation in building design ,Butterworth Heinemann publications ,2001
4- M
alkavi M.A & Augenbroe G. , Advanced building simulation , Spon Press , 2004
5- Marsh,A.J.,
Performance Modelling and Conceptual Design
, International IBPSA
Conference, The University
 
of New South Wales, Sydney, Australia, 1996
 
6- Marsh, A.J., “Performance Analysis and Conceptual Design”, PhD Thesis, part A-discussion,
 
The University of Western Australia, Dec. 1997
 
7- Albuquerque Maciel, Alexandra, BIOCLIMATIC INTEGRATION INTO THE
 
ARCHITECTURAL
 
DESIGN, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of
 
Philosophy,
 
July 2007
 
8-
 
Duffie, J.A.; Beckman, W.A. (1991).
 
 
 
Solar Engineering of Thermal Processes.
 
2nd Edition.
New York: John Wiley & Sons,Inc
9-
Iqbal,M.(1983)
.An Introduction to Solar Radiation.
New York: Academic Press, Inc.
10.
 
Marion,William;Wilcox,Stephen,1995,Solar Radiation Data Manual For Buildings,National
 
renewable energy labratory,U.S. Department of Energy