تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس،

3 دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت،

چکیده

مکانیابی به عنوان روند تصمیم­گیری همه جانبه، مستلزم در نظر گرفتن الگو و رعایت اصول و مراحل پیوسته ای می­باشد. جهت بررسی مکانیابی در اسلام به مفهوم مکان در اسلام و مکانشناسی قرآن، می پردازیم. ماهیت تحقیق، استقرایی و براساس روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر، قرآن و تفاسیر و بررسیهای میدانی خانه مناطق گرم و خشک ایران، سامان مییابد. واحد همسایگی به عنوان زمینه صحت سنجی و دو گروه اساتید معماری و نیز اندیشمندان حوزه علوم قرآنی به عنوان گروه نظرسنجی به روش دلفی انتخاب گردید و نتایج اولیه تحقیق به این افراد ارائه گردید. پس از جمع آوری داده ها و دسته بندی آنها ارزش دهی و اولویت گذاری انجام پذیرفت. بر این عقیدهایم که سه عامل، وحدت واحد همسایگی، هدفمندی در ساخت، طراحی و کارکردهای خانه و نیز بکارگیری اصول محرمیت، طهارت و امنیت درونی و بیرونی در خانه و بافت همسایگی، همپیوندی با پیرامون طبیعی و شهری واحد همسایگی، عوامل مؤثر بر مکان یابی خانه در واحد همسایگی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Bemanian 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
1 1Faculty member of Architecture, Associate professor, Art and Architecture Faculty of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

.

۱- محمدی، امین، ( ۱۳۸۷ )، طراحی دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر با رویکرد اقلیمی، رساله کارشناسی ارشد معماری،
یزد، دانشگاه یزد.
۲ - رازجویان، محمود، ( ۱۳۶۷ )، آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
منابع لاتین
1- A. Olgyay & V.Olgyay,solar control & shading devices, princeton university press, U.S.A,
1976
2- A. Olgyay & V.Olgyay, Design with climate: bioclimatic approach to architectural
regionalism, Princeton University Press,U.S.A,1963
3-
Clarke.A.J, Energy simulation in building design ,Butterworth Heinemann publications ,2001
4- M
alkavi M.A & Augenbroe G. , Advanced building simulation , Spon Press , 2004
5- Marsh,A.J., Performance Modelling and Conceptual Design, International IBPSA
Conference, The University
of New South Wales, Sydney, Australia, 1996
6- Marsh, A.J., “Performance Analysis and Conceptual Design”, PhD Thesis, part A-discussion,
The University of Western Australia, Dec. 1997
7- Albuquerque Maciel, Alexandra, BIOCLIMATIC INTEGRATION INTO THE
ARCHITECTURAL
DESIGN, Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of
Philosophy,
July 2007
8-
Duffie, J.A.; Beckman, W.A. (1991). Solar Engineering of Thermal Processes.
2nd Edition.
New York: John Wiley & Sons,Inc
9-
Iqbal,M.(1983).An Introduction to Solar Radiation. New York: Academic Press, Inc.
10.
Marion,William;Wilcox,Stephen,1995,Solar Radiation Data Manual For Buildings,National
renewable energy labratory,U.S. Department of Energy.