دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، آذر 1395 
سنجش امنیت شهری در محله فرحزاد تهران با استفاده از روش تحلیل عاملی

صفحه 49-63

مصطفی عباس زادگان؛ مینا فیروزیان؛ مریم روحانی شهرکی