اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی غفاری

شهرسازی(طراحی شهری) استاد-دانشگاه شهید بهشتی

alighaffari25hotmail.com
02122902845

مدیر مسئول

کاظم مندگاری

معماری دانشیار- دانشگاه یزد

mondegariyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید محمد حسین آیت اللهی

معماری دانشیار- دانشگاه یزد

hayatollahiyazd.ac.ir

رضا ابوئی

دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

r.aboueiyazd.ac.ir

شاهین حیدری

شهرسازی استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~shheidari
shheidariut.ac.ir

پیروز حناچی

استاد، دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/fa/~pirouzhanachi
pirouzhanachiut.ac.ir

محمدحسین سرائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد- دانشگاه یزد

msaraeiyazd.ac.ir
03518123560

علی غفاری

طراحی شهری استاد- دانشگاه شهید بهشتی

alighaffri25hotmail.com
02122902845

فاطمه مهدیزاده سراج

استاد، دانشگاه علوم و صنعت

www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=7288&sid=27&slc_lang=fa
mehdizadehiust.ac.ir

h-index: 7  

محمدرضا نقصان محمدی

دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mohammadi
mohammadiyazd.ac.ir

هادی ندیمی

معماری استاد - دانشگاه شهید بهشتی

hadinadimigmail.com
02122902871

حمید ندیمی

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375438
ha-nadimisbu.ac.ir

سیدعباس یزدانفر

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

yazdanfariust.ac.ir

مدیر داخلی

علی شهابی نژاد

مرمت بناها و بافت های تاریخی استادیار- دانشگاه یزد

ali.shahabinejadyazd.ac.ir