تحلیل ویژگی‌ها و سایه‌اندازی ایوان‌های خانه‌های قاجاری شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده:

ایوان شاخص‌ترین عنصر معماری خانه‌های یزد است. خانه‌های قاجاری شهر یزد بیشترین نمونه‌های خانه‌های قاجاری دارای ایوان جنوبی را در مقایسه با دیگر شهرهای ایران واقع در اقلیم گرم و خشک دارا هستند. هدف پژوهش، بررسی ویژگی‌های مختلف ایوان و بیان چگونگی سایه‌اندازی آن در خانه‌های قاجاری شهر یزد است. پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به سوال‌های ذیل است: ویژگی‌های ایوان در معماری ابنیه‌ی مسکونی یزد در دوره‌ی قاجار چیست؟ - ایوان‌ها در معماری ابنیه‌ی مسکونی یزد در دوره قاجار تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گرفتند؟ - نقش‌ اقلیمی (سایه‌اندازی) ایوان در معماری ابنیه‌ی مسکونی یزد در دوره‌ی قاجار چیست؟ یکی از راهکارهای اقلیمی برای نیل به آسایش حرارتی در شهرهای اقلیم گرم و خشک مانند یزد، استفاده از سایه و کاهش تأثیر تابش خورشید بود. با توجه به شرایط اقلیمی و جهت شکل‌گیری شهر تاریخی یزد، از عنصر ایوان به منظور ایجاد سایه و آسایش حرارتی استفاده می‌کردند. در نتیجه ایوان‌ها در خانه‌های قاجاری یزد به ترتیب تعدد در سمت جنوب‌غربی، جنوب‌شرقی و جنوبی قرار می‌گرفت. این در حالیست که قرارگیری ایوان در ضلع جنوب، بالاترین کارایی و بیشترین سایه‌اندازی در انقلاب تابستانی را دارد و به نظر می‌رسد دلایل دیگری در شکل‌گیری خانه‌های یزد مؤثر بوده که نسبت به سایه‌اندازی ارجحیت داشته است.

واژه‌های کلیدی: خانه، ایوان، سایه، یزد، قاجار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Features and shading Analysis of Qajar houses's iwans in Yazd

نویسندگان [English]

  • Airya Norouzi larki 1
  • Jaleh sabernejad 2
  • reza afhami 3
1 Ph.D student, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad University of South Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor,Faculty of art & architecture, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of art & architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:

An Iwan is the most prominent architectural element of Yazd houses. Qajar houses in Yazd city have the most examples of Qajar houses with south iwan compared to other cities of Iran located in hot and dry climate. The purpose of this study is to investigate the different characteristics of the iwan and to express how it is shaded in Qajar houses in Yazd. The research seeks to answer the following questions: What are the characteristics of Iwans in the architecture of residential buildings in Yazd during the Qajar period? - What factors influenced the iwans in the architecture of residential buildings in Yazd during the Qajar period? - What is the climatic plan (shading) of the porch in the architecture of residential buildings in Yazd in the Qajar period? One of the climatic solutions to achieve thermal comfort in hot and dry climatic cities such as Yazd was to use shade and reduce the effects of sunlight. Due to the climatic conditions and the formation of the historic city of Yazd, the iwan element was used to create shade and thermal comfort. As a result, the iwans in the Qajar houses of Yazd were located in the southwest, southeast and south, respectively. Meanwhile, the location of the iwan on the south side has the highest efficiency and the most shading in the summer revolution, and it seems that other reasons have been effective in the formation of houses in Yazd, which have taken precedence over shading.Keywords: House, Iwan, Shadow, Yazd, Qajar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: House
  • Iwan
  • Shadow
  • Yazd
  • Qajar
- Abedin Miqanaki, Mehrnoush; Kamran Kasmaei, Hadiseh and Nezam Abadi, Niloufar. (2017). Recognizing the concept of porch performance in hot and dry climates (examining traditional Tehran homes as a case sample). International Conference on Civil Engineering, Contemporary Iranian Architecture and Urban Development, Tehran. (In Persian)
- Adam Zadeh, Hasti and Razavi Zadeh, Azam al-Sadat. (2017). The role of the Ivan and the impact of its thermal comfort on the building. The Second National Conference on Architecture and Energy with an environmental protection approach and utilization of natural energy, Kashan, Iran. (In Persian)
- Bagheri Afshar, Maryam; Masoudi Nejad, Mostafa and Soltanpour Organi, Parastoo. (2015). Impact of Ivan in the traditional House in hot and humid area (sample studied: Mapa House in Ahvaz). International Conference on Architecture, Urbanization, Civil, Art and the Environment; Future horizons, look at the past, Tehran. (In Persian)
- Eskandari, H, Saedvandi, M & Mahdavinejad, M. (2018), The Impact of Iwan as a Traditional Shading Device on the Building Energy Consumption. Buildings 8, 3.
- Fatahi, Shamsullah; Tanba, Anis and Nourmohammadi, Razieh. (2018). Investigating the Role of Shadows in the Heat Comfort of the Warm and Wet Climate of Iran (Case Sample: Residential Tissue of Ahvaz City). National Conference on Fundamental Research in Civil, Architecture and Urban Development, Tehran. (In Persian)
- Haji Ghasemi, Kambiz. (2004). Ganjnameh of Islamic Architecture Culture of Iran: Yazd Houses. Tehran, Shahid Beheshti University, Rozaneh. (In Persian)
- Jafarian, Sepideh; Sarkardehei, Elham; Monsefi Parapari, Danial and Mojahedi, Mohammad Reza. (2020). Creating outdoor shadows with the aim of enhancing thermal comfort, architecture. Iran Specialist Journal of Architecture and Urban Development, Vol. 3, No. 17: 184-191. (In Persian)
- Karim-zadeh, J; Mahdi-nejad Darzi, J. A & Karimi, B. (2022). Climatic Performance of Traditional Houses in the Old Texture of Shiraz using the Thermal Comfort Approach Case Study: The Iwan (Veranda). Journal of Iranian Architecture Studies, 10(20), 89-115. (In Persian)
- Lechner, Norbert. (2006). Heating, cooling, lighting. Translated by Keynejad and Rahman Azari. Tabriz, Tabriz Islamic Art University Press. (In Persian)
- Najafgholi Pour Kalantaria, N, Singerib, M & Roshanfekr Joursharic, S. (2015). Investigation of the Relationship Between the Climatic Role of Iwan and Rate of Energy Consumption in Traditional Houses of Tabriz. International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction, Procedia Engineering.
- Nejadriahi, H. (2016). An Investigation on the Role of Iwan as a Sustainable Element in the Traditional Houses of Different Climatic Regions of Iran. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Civil and Environmental Engineering. 10(7):1-15.
- Rezaei Nia, A., & Laleh, H. (2015). Critical Analysis of Theories on the Origin of Ayvan. Journal of Archaeological Studies, 6(2), 59-71. (In Persian)
- Rezaei Nia, Abbas Ali. (2022). The Form of Ivan in the Context of Iranian Architecture, From the Beginning to the Early Islamic Centuries. Journal of Iranian Architecture Studies, 6(11), 125-144. (In Persian)
- Sousa, J. (2012). Energy Simulation Software for Buildings: Review and Comparison. 1st Int Workshop on Information Technology for Energy Applications, Portugal: CEUR-WS, 57–68.
- Yaqubi Moghaddam, Maryam; Hakim Azari, Mohammad and Azmoudeh, Maryam. (2018). Investigating the Position of Energy Simulation in Increasing Building Performance. 5th International Conference on Energy Technology and Management With the approach of energy, water and environmental transplantation, Tehran.   (In Persian)
- Yazd County Climate Statistics (Reviewed in 1), Yazd Meteorological Office, Applied Meteorological Research Group. (In Persian)
- Zaker Ameli, L., & Jabal Ameli, A. (2013). Investigating the evolution of the Ivan in the traditional houses of Yazd Ardakan Plain from the period of Muzaffari to Qajar. Soffeh, 23(3), 103-118. (In Persian)