بررسی تطابق اثر نور حاصل از پنجره‌های رنگی معماری سنتی ایران با منحنی حساسیت چشم و ساعت بیولوژیک بدن انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری،گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

4 استادیار گروه مکانیک، واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سلول های چشم انسان با دریافت نور تحریک شده و فرامین متناسب را به غدد داخلی بدن ارسال می کنند. نور محیط بر میزان ترشح هورمون ملاتونین که تنظیم ساعت بیولوژیک بدن انسان را به عهده دارد، تاثیرگذار است. همچنین بیشترین حساسیت بینایی چشم انسان، بر اساس منحنی حساسیت چشم، در محدوده طول موج 500 تا 600 نانومتر است. هدف تحقیق آن است که با مطالعه متون پزشکی در خصوص تاثیرات نورهای رنگی در حیطه سلامت انسان به بررسی این تاثیرات در معماری سنتی ایران پرداخته شود. پرسش اصلی تحقیق بر این مساله متمرکز است که آیا نورهای رنگی حاصل از پنجره های رنگی معماری ایران با منحنی حساسیت چشم انسان و چرخه هوشیاری بدن انسان تطابق دارند و در جهت حفظ سلامت چشم انسان عمل می‌کنند؟ بررسی و پژوهش به صورت مطالعاتی و مورد‌پژوهی انجام شد. همچنین از روش همبستگی برای بررسی تاثیر نور‌های رنگی معماری ایران بر سلامت استفاده شد. برای این منظور ابتدا نمونه‌های موردی از اُرُسی‌های ایرانی انتخاب و ابعاد و شکل هندسی آنها برداشت شد. منحنی طول موج عبوری از شیشه‌های رنگی توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه‌گیری و ترسیم شد. سهم غالب نور عبوری از هر پنجره بر اساس درصد مساحت هر رنگ و میزان عبور نور از هر شیشه رنگی محاسبه شد. یافته‌های این تحقیق، تطابق اثر نور حاصل از پنجره‌های رنگی معماری سنتی ایران را از دو منظر، یعنی تطابق با منحنی حساسیت چشم و همچنین تطابق با ساعت بیولوژیک بدن انسان، را به اثبات می‌رساند. در محدوده 500 تا 600 نانومتر سهم غالب نور عبوری با نور زرد و سبز بود و در منحنی حساسیت چشم نیز حداکثر بینایی در این طول موج با رنگ زرد و سبز می باشد. در طول موج 460 نانومتر نیز سهم غالب نور عبوری پنجره ها، با رنگ آبی بود که در این طول موج، هیپوتالاموس که ترشح هورمون ملاتونین و تنظیم ساعت بیولوژیک را بر عهده دارد حساس به نورآبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the compatibility of the effect of light from the stained glass windows of traditional Iranian architecture with the human eye sensitivity curve and the biological clock of the human body

نویسندگان [English]

  • faeze Barzegari Naeini 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
  • Shervin Mirshahzade 3
  • Seyed Zaeem Moosavi Mohamadi 4
1 Ph.D. Student, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Mechanics, Yadegar-e-Emam Shahre-Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human eye cells are stimulated by receiving light and sending appropriate commands to the body's internal glands. Ambient light affects the release of the hormone melatonin, which is responsible for regulating the biological clock of the human body. Also, the highest visual sensitivity of the human eye, based on the eye sensitivity curve, is in the wavelength range of 500 to 600 nm. The aim of this research is to study the effects of colored lights on human health by studying medical texts on the effects of colored light in the field of traditional Iranian architecture. The main question of the research is focused on whether the colored lights resulting from the stained glass windows of Iranian architecture correspond to the human eye sensitivity curve and the circadian rhythm and act to maintain the health of the human eye. The study and research are done in the form of studies and case studies. Also, the correlation method is used to investigate the effect of colored lights in Iranian architecture on health. For this purpose, case samples of Iranian stained glass windows were first selected and their dimensions and geometric shapes were collected. The passing wavelengths of the stained glass were measured and the transmitting wavelength diagrams were compared with the human eye sensitivity curve. The predominant share was calculated based on the percentage of the area of each color and the amount of light passing through each stained glass. The findings of this research prove the compatibility of the light effect from the colored windows of traditional Iranian architecture from two perspectives, compatibility with the eye sensitivity curve and also compatibility with the biological clock of the human body. In the range of 500 to 600 nm, the dominant share of transmitted light was yellow and green, and in the eye sensitivity curve, the maximum vision in this wavelength is yellow and green. In the wavelength of 460 nm, the predominant contribution of the light passing through the windows was a blue color. At this wavelength, the hypothalamus, which secretes the hormone melatonin and regulates the biological clock, is sensitive to blue light.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Iranian architecture
  • environmental psychology
  • colored lights
  • human eye sensitivity curve
  • circadian rhythm
- Alipur, Nilufar. (1390). Studying the design of sashes of Qajar palaces in Tehran. Negre magazine (18) 5-21.(In Persian).
- Bani Hashem, Azin Sadat and Latifi, Mohammad. (2014). Examining the role of light in interior architecture with the approach of the effect of light on the exaltation of human spirit. Scientific research conference of new horizons in the sciences of geography and planning, architecture and urban planning of Iran, Tehran. .(In Persian).
-Bellia, L & Fragliasso, F. (2021). Good Places to Live and Sleep Well: A Literature Review about the Role of Architecture in Determining Non-Visual Effects of Light. Int. J. Environ. Res. Public Health. 18(3), 1002.
ـBenedetti, F.; Colombo, C.; Barbini, B.; Campori, E.; Smeraldi, E. (February 2001). Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression. J Affect Disord. Vol. 62, No. 3; pp. 221–223
ـ Bosch ,Sheila PhD, LEED AP, EDAC Director of Research Gresham. Smith and Partners. (2012).The application of color in healthcare setting. KI Jain Malkin INC. San Diego, CA.
- CIE. (1932). Commission International de l’Éclairage Proceedings, 1931. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dashti Shafiei, Ali; Kianoosh, Nyusha; Mojtahedi, Mehsa and Hekmat, Fatemeh. (2013). Investigating the effect of natural light in residential spaces on the quality of life and mental health of people. National Conference on Sustainable Development in the Sciences of Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Tehran, Mehr Arvand Institute of Higher Education.
ـ Edwards,L . Toro Cellini, P. (2002). A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants. NREL/TP-550-30769.
 ـFranta, G.; Anstead, K. (1994). Daylighting Offers Great Opportunities. Window & Door Specified-Design Lab, spring; pp. 40-43
- Haji Seyed Javadi, Fariborz and Purdihemi, Shahram. (1387). The effect of daylight on humans, the administrative process and the biology-psychology of daylight. Sofe magazine; 17 (46): 75-67. (In Persian).
- Haqsan, Mohammad; Bemanian, Mohammad and Qayabaklou, Zahra. (2015). Investigating the effect of colored glass on the amount of light and energy transmitted in the visible range. Color Science and Technology Research Journal: 213-220
- Haqshanas, Mohammad and Qayabaklou, Zahra. (1387). Analyzing the criteria of transmitted radiation from the collection of colored glasses of the Safavieh period. Scientific-Research Journal of Color Science and Technology: 55-64. (In Persian).
- Houser, K.W.; Boyce, P.R.; Zeitzer, J.M.; Herf, M. (2020). Human-centric lighting: Myth, magic or metaphor? Light. Res. Technol.1–22.
ـ Itten, J. (1970). the Elements of Color. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Inc.
- Jozdareh, Seyedeh Roya and Zia Bakhsh, Neda. (2013). Investigating the effect of using natural light in residential buildings on the mental health of the residents. The second national conference of applied research in civil engineering, architecture and urban management.
- Mirgholami, Morteza and Pishbin, Afshin. (2012). The effect of light and color in residential interior spaces of Islamic Iranian architecture. The third national conference of interior architecture and decoration, Isfahan, Institute of Higher Education of Scholars.
- Naqibi, Zahra and Faiz Abadi, Zahra. (2015). The effects of color on health in traditional medicine, modern medicine and Quranic verses. Journal of Traditional Medicine of Islam and Iran (2) 117-126
 ـPeterson, A. Our relationship with light and color. Available from: http://www.inlightimes.com/2001/02/colourlight.html.
 ـQi Dai, Yingying Huang, Luoxi Hao, Yi Lin, Kaixuan Chen. (2018). Spatial and spectral illumination design for energy-efficient circadian lighting. Building and Environment 146(2016) 216-255
ـ Salonen, Heidi & Morawska Lidia. (2013). Physical characteristics of the indoor environment that affect health and wellbeing in healthcare facilities: a review. Intelligent building international, 5 (1), pp.3-25
 ـSamuels, R. (1990). Solar Efficient Architecture and Quality of Life: The Role of Daylight and Sunlight in Ecological and Psychological Well-Being. Energy and the Environment into the 1990s. Vol. 4, Oxford: Pergamon Press; pp. 2653–2659
- Tahbaz, Mansoura; Jalilian, Shahrabano; Mousavi, Fatemeh and Kazemzadeh, Marzieh. (2012). The effect of architectural design on the play of natural light in traditional Iranian houses. Armanshahr Architecture and Urbanism Journal (15) 71-81
-Te Kulve, M.; Schellen, L.; Schlangen, L.J.M.; van Marken Lichtenbelt, W.D. (2016). The influence of light on thermal responses. Acta Physiol. 216, 163–185.
ـTerman, M.; Fairhurst, S.; Perlman, B.; Levitt, J.; McCluney, R. (1986). Daylight Deprivation and Replenishment: A Psychobiological Problem with a Naturalistic Solution. 1986 International Daylighting Conference Proceedings II. November 4-7, 1986; Long Beach, CA; pp. 438–443.
- Vahdattalab, Masoud and Nik Maram, Amin. (2016). Investigating the importance, frequency and distribution of red color in the sashes of the historical houses of Iran under study: 22 crowns of the sashes of the Qajar houses of Tabriz. Journal of Fine Arts-Architecture and Urban Development (22) 87-97
 ـWarfield ,Benjamin and Brainard, George . (2015). Short-wavelength enrichment of polychromatic light enhances human melatonin suppression potency Thomas Jefferson University. Available at Jefferson Digital Commons: https://jdc.jefferson.edu/neurologyfp/82