خشت در نگاه تاریخ

مطالب عمومی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

خاک ، شاید نخستین مصالحی بود که آدمی توانست در آن دست ببرد و بدان شکلی دلخواه بدهد. ابتدا با ترکیب
آب، گِل درسـت شـد و پس ازآن، خشـت پدید آمد. پیشـینە ی بهره وری از گل و خشـت به بیش از ده هزار سـال و شـاید
بیشتر میرسد. چون گذشت زمان بسیاری از این آثار گلی و خشتی را از میان برده است.
گفتار زیر دربردارندە ی مباحثی چون: نخسـتین خشـتها ؛ خانه های خشـتی؛ زیگورات چغازنبیل؛ کاخ شـوش و کاخ
تخت جمشـید؛ دیگر بناهای خشـتی؛ شـواهدی از معماری خشـتی جهان؛ ابعاد خشـت های کهن؛ بناهای خشـتی سـالم و
به جا ی مانده از پیش از اسـلام؛ الواح گلی؛ از خشــت پخته تا آجر ؛ و آجر در متون کهن فارســی اســت که کوشش
میکند پیشینه و روند از خاک تا پیدایش خشت و سپس آجر را بازگوید.
کلیدواژه: خاک/ خشت/ معماری خشتی / خشت پخته / الواح/ آجر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • hossein masarrat
researcher, Iran
چکیده [English]

-خشت در نگاه تاریخ -
(حسین مسرت)
هرکجا آثاری از خشت و گل است
ایـــده آل مـردمِ صـاحب دل است
(نادم یزدی)
For the first man, soil was the most accessible material that was found everywhere.
The first human being, after getting acquainted with the soil and mixing it with water and achieving clay processing, received the formability of mud, from which it can be made of wood and slab, and then with the efficiency of the fire element, it can reach the brick wall more efficiently. Rain and other natural and environmental damages. The course of this simple process lasted several thousand years.
Soil was perhaps the first material that man could touch and give it the desired shape. First by combining
The water became mud, and after that, roughness arose. The history of flower and wood productivity is more than ten thousand years and maybe
More arrives. Because over time, many of these mud and brick works have been destroyed.
The following speech covers topics such as: the first scratches; Violent houses; Choghaznabil Ziggurat; Shush Palace and Palace
Persepolis; Other wooden buildings; Evidence of the world's violent architecture; Dimensions of ancient woods; Healthy wooden buildings and
Left over from pre-Islam; Flower tablets; From baked wood to brick; And the brick in ancient Persian texts is effort
It tells the background and process from the soil to the emergence of clay and then brick.
Keywords: soil / clays / brick architecture / baked clays / slabs / bricks/ clays

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil
  • clay
  • brick architecture