رویکردها به معماری بومی در نظریه پردازی مدرن معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران

چکیده

نگاه تحلیلی به معماری بومی محصول یک روند تکاملی تاریخی نیست، بلکه نشان از نیازی دارد که
برخلاف طبیعت خود معماری بومی که فاقد ادعای تئوریک است، در درجه اول در حوزة ذهنی و نظری
شکل گرفته است
.
این نیاز تئوریک، که پس از دوران رنسانس خود را آشکار می کند، وجوه مختلفی
دارد که انطباق آن با برخی ویژگی ها در معماری بومی، نظریه پردازان و سپس معماران را به سوی این
 
نوع از معماری جلب می کند
 
 
.
این ویژگی ها و نوع بهره برداری نظریه پردازانه و سپس عملی از آن ها که
در حدود
 
 
5 قرن اخیر، مورد ارجاع تئوریک بوده است، ساختار این نوشتار را تشکیل م ی دهد .
دسته بندی
سه گانه ای که اینجا مورد استفاده قرار میگیرد، براساس مقیاس بهره بردای از کیفیات معماری بومی در
 
نظر و عمل معمارانه در دوران نظریه پردازی معماری بعد از رنسانس است؛ اصالت مبد ئی، ارجاعی است
 
به کیفیتهای معماری بومی برمبنای فرض بدوی و اصیل بودن آن که آن را نقطه ای برای حرکت که
 
بازگشتی در آن نیست، مورد نظر قرار می دهند
 
 
.
اصالت الگویی در آن سوی طیف و در قطب مقابل،
آن را واجد ارزش در همه
 
 
« عینیت » ارجاعی تقلیدی (بصورت کلی یا جزئی )
به معماری بومی است که
زمان ها یا دستکم تا دوران حاضر می داند
 
 
.
دسته سوم اصالت مدلی به آن ارجاعاتی می پردازد که
معماری بومی را بصورت عینی قابل تداوم نمی داند، اما در آن اصول یا جنوتایپ هایی را شناسایی می کند
 
که میتواند یا باید به زبان معاصر ترجمه و مورد اس تفاده واقع شود
 
 
.
با این وصف، باید توجه کرد که در
این بررسی، آن رویکردهای نظری و عملی مورد اشاره اند که معماری بومی را نه بخاطر حفاظت از آن یا
 
امکان پذیر ساختن تداوم آن، بلکه به عنوان وسیله ای برای امری دیگر در معماری، مورد استفاد ه قرار
 
داده اند
 
 
 
.
 
کلید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approaches to Vernacular Architecture in TheorizingModern Architecture

نویسندگان [English]

  • Masoud Nari Ghomi 1
  • sajad damyar 2
1 Ph. D Student of Architecture in Tehran University, Iran
2 Ph. D Student of Architecture in Tehran University, Academic Member of Payam-E-Noor University, Ilam Branch, Iran.
چکیده [English]

The analytical view to vernacular architecture is not a product of an evolutionary historical process, it brings the necessity that is unlike the nature of vernacular architecture, which has been formed in subjective theoretical areas, but lacks the theoretical claim. This theoretical necessity that has shown itself after the renaissance era has various aspects. The coincidence of this theoretical necessity with some features in vernacular architecture attracts the theoreticians and then architects to vernacular architecture. These features and the way of theorizing and practical exploitation, which have been referred theoretically about 5 recent centuries form the structure of this article. Three directional classifications used in this article are based on the usage of the vernacular architecture’s qualities in terms of architectural theory and practice that has happened in the period of emerging architectural theories (in its non-traditional or modern sense) after the renaissance era. The first classification is primitive origin, which refers to the qualities of vernacular architecture on the basis of its primitive and genuine assumptions, which makes it a starting point for approaching new theory which does not necessarily refer to any contemporary value in vernacular architecture. The second is pattern origin, this is some imitative reference to vernacular architecture that views its objectivity as valuable within all periods of time or at least the present time. The third is modeling origin, this refers to vernacular architecture as to be continued, but not in its objectivity. In this category there are principles and genotypes that should be translated and used in the contemporary language. So in this survey, we will consider that most theoretical and practical approaches taken after Renaissance toward vernacular architecture are not aimed to maintain its timeless values, but they mainly are exploiting from it to pursue their own requirements and this makes it necessary to restudy vernacular for its own sake.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • vernacular architecture
  • primitive origin
  • pattern origin
  • modeling origin
  • Modern Theorizing
فتحی، حسن،
( 1372 )، ساختمان سازی با مردم.
ترجمه علی اشرفی، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، تهران
 
-2
گروت، لیندا و وانگ، دیوید، ( 1384 )
، روشهای تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
 
.
تهران، تهران
 
. -3 لیدمان، سون اریک، ( 1387 )
، در سایة آینده، تاریخ اندیشة مدرنیته، ترجمه سعید مقدم، نشر اختران، تهران
 
. -4 نوربری شولز، کریستیان، ( 1381 )، مفهوم سکونت:
به سوی معماری تمثیلی، ترجمه محمود امیریاراحمدی، آگه، تهران
 
-5
نورمحمدی، سوسن، ( 1388 )، درک سرشت فضای معماری با تأمل در تشابه فضا در سکونتگاههای بومی، رساله دکتری معماری
.
 
.
، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 
.60 -49 ، -6 انصاری، حمیدرضا،( 1383 )، تأثیر آراء و اندیشههای دریدا بر معماری، نشریه هنرهای زیبا، شماره
18
 
. -7 بانی مسعود، امیر، ( 1386 )، پست مدرنیته و معماری:
بررسی جریانهای فکری معماری معاصر غرب، نشر خاک، اصفهان، چاپ اول
 
. -8 معماریان، غلامحسین، ( 1386 )
، سیری در مبانی نظری معماری، انتشارات سروش دانش، تهران
 
. -9 پاکزاد، جهانشاه، ( 1389 )
، سیر اندیشهها در شهرسازی، جلد دوم، انتشارات آرمانشهر، تهران، چاپ اول
 
-10
شایان، حمیدرضا، ( 1387 )، معماری در زمینه بیگانه: تحلیل نظریهی منطقهگرایی تعاملی در تجارب دهههای 60 تا 90
میلادی معماران
 
.
غیر بومی در کشورهای حوزهی خلیج فارس، رساله دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران