پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای فرهنگی تاریخی مطالعه موردی: محورحافظ (شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -1 دانشیار شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،

چکیده

اگر چه پیادهروی قدیمیترین نوع جابجایی انسان و برخوردار از مزایای فراوان اجتماعی، اقتصادی و
محیطی است؛ اما امروزه حلقة فراموش شده در اجرای برنامه ها و طرحهای شهری به حساب می آید
 
.
 
بسیاری از محیطهای انسان ساخت امروزین از حداقل شرایط لازم برای پیادهروی شهروندان بی بهرهاند
 
.
 
ارزیابی محیطهای شهری بر اساس قابلیت آنها جهت تسهیل پیاده روی موضوعی ضروری برای تحقیق
و بررسی بیشتر به شمار میآید
 
.
 
در این مقاله، تلاش می شود با استفاده از معیار های مستخرج از مطالعات و تجربیات پیشین، قابلیت
پیاده مداری محور تاریخی فرهنگی حافظ
(در شیراز) مورد ارزیابی قرار گیرد.
خیابان حافظ حد فاصل
دروازه قرآن
 
 
(ورودی شهر) تا آرامگاه علی بن حمزه (ع)
است که در دوره صفویه به صورت چه ارباغ
ورودی احداث گردید
 
 
.
در وضعیت کنونی علیرغم بر هم خوردن ساختار اولیه، هویت فرهنگی تاریخی
عوامل موثر بر قابلیت پیاده روی ،
 
 
(n= آن تا حد زیادی محفوظ مانده . با تکمیل پرسشنامه از عابران
( 200
 
محور مذکور تدقیق گردید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی طبقه بندی شد ند
.
اولویتبندی نهایی
معیارها با استفاده از روابط رگرسیونی بین عوامل به دست آمده و رضایتمندی کلی عابران از وضعیت
 
پیاده مداری محور، امتیاز های عاملی و میزان نارضایتی افراد از هر معیار، صورت پذیرفته است
 
 
.
با
مشخص شدن امتیاز تأثیرگذاری هر معیار، میتوان اولویتهای رسیدگی در محور را تعیین کرد
 
 
.
چشم
انداز و دید مناسب به عناصر مذهبی و ب افت مرکزی شیراز از فرصت های موجود برای ایفای نقش هویتی
 
آن با کیفیت بیشتر به حساب می آیند، احساس امنیت پایین در ط ول شب به خصوص برای زنان و
 
کاستیهای محل عبور عابران پیاده و نشانه گذاری مربوطه، دو مانع عمده برای پیاده روی در این محور
 
هستند
 
 
.
در پایان، پیشنهادهایی جهت ارتقای قابلیت پیاده مداری محور مذکور ارائه شده که میتواند
زمینهای مناسب برای تسهیل و تشویق پیادهروی را فراهم نماید
 
 
 
.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Walkability in Cultural-Historical Streets_ The Case of Hafez St, Shiraz

نویسندگان [English]

  • ali soltani 1
  • reza piroozi 2
1 Professor Associate in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Master Student in Urban Planning, Faculty of Urban Planning and Architecture, University of Science and Industry, Tehran, Iran.
چکیده [English]

While walking is the oldest mode of human transportation encompassing social, economical, and environmental benefits, it has received little attention in Iran planning system. Even for the people using cars, walking for shorter trips is usual. This paper reports the findings of a walkability survey conducted in Hafez street (as a historical and cultural space in Shiraz city) belonged to the tomb of Ali Ibn Hamza that was constructed in the time of Safavid dynasty(1501 - 1736). The method applied in this study is in accordance with the context of the current state walkability literature. A list of potential Factors was collected through receiving seven main studies, then they were transformed to a questionnaire asking pedestrians about the quality of the case area for walking (n=200). They were asked to rank statements on 1 to 5 grades (Likert System) and also express their general idea on walkability of the area. Principal factors were found using Factor Analysis method (PCA). Then the relationships between explanatory variables and general satisfaction level (as the dependent variable) were investigated by Regression Analysis (OLS). Afterward, find ranking of factors was resulted by applying perceived quality assessment mentioned by sampled pedestrians as well as loading factors of variables, and the correlation existed between every factor and the dependent variable. Feeling Unsafe and problems associated with pedestrian crossing were found as the most significant issues that need further attention. Finally, a set of policy directions was recommended in hope of achieving higher walkability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • Built Environment
  • Factor analysis
  • Shiraz
-1
افسر، کرامت الله، ( 1353 )، تاریخ بافت قدیمی شیراز، انتشارات انجمن آثار ملی، شیراز
.
-2
 
 
حافظ نیا، محمدرضا، ( 1388 )، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت
).
-3
 
 
سلطانی، علی، ( 1390 )، مباحثی در حمل و نقل شهری پایدار، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول
.
-4
 
 
شوای، فرانسواز، ( 1375 )، شهرسازی- تخیلات و واقعیات، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران
.
 
77
پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای
فرهنگی تاریخی
.94 -75 : -5
عالمی، م، ( 1389 )، شیراز، شهر باغ و غزل، برگردان مهکامه لوافی، فصلنامه بن، تابستان و پاییز
1389
-6
 
 
معینی، سید محمد مهدی، ( 1385 )، افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهری انسانی تر، نشریه هنر های زیبا، شماره 27
، پاییز
 
.1385
-7
معینی، سید محمد مهدیی، ( 1386 )، رفتار عابر پیاده، در ارتباط با مکانهای مسکونی و تجاری، مطالعه موردی : منطقه 6
شهرداری
 
.
تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره
32
-8
 
 
منصورفر، کریم، ( 1380 )، روشهای آماری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
.