مقایسه تطبیقی حمام های سنتی، راسته بازار کرمان بر مبنای میزان دسترسی و ارتباط فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه معماری، دانشکده ،هنر و معماری و شهر سازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، کرمان، ایران

10.29252/ahdc.2021.16083.1504

چکیده

حمام های از گذشته تا کنون خود به عنوان یکی از آثار برجسته در معماری ایرانی به شمار می آیند. اسلام همواره به حفظ طهارت و پاکیزگی اهمیت می دهد.در گذشته این مکان ها درداخل بازار ها قرار داشتند، به عنوان نمونه، بازار کرمان یکی از مکان های مهم وتاریخی شهر کرمان محسوب می شود که کاربری های متفاوتی در خود جای دارد، که یکی از آن کاربری ها حمام ها می باشند. بازار کرمان با داشتن فرم خطی و استقرار حمام های فاخری چون گنجعلیخان، ابراهیم خان و وکیل در محور اصلی آن، باعث گردیده است که نحوه دسترسی و ارتباط فضایی حمام های مذکور مورد توجه و بررسی در پژوهش مورد نظر قرار گیرند، تا تفاوت های قرار گیری فضایی و نحوی ارتباط فضاها ، دسترسی و دید در آن ها مشخص گردد.روش پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی و به همراه استدلال منطقی به پیرامون نتایج تحقیق به صورت کمی و کیفی می پردازد .در این پژوهش، ازروش space syntaxو از نرم افزار Depth map استفاده شده است. با توجه به داده های استخراج شده از نرم افزار Depth map می توان بیان کرد که حمام ابراهیم خان با عمق فضایی 7.17 دارای بیشترین دسترسی فیزیکی و درجه محرمیت فضایی بالاتری نسبت به حمام های وکیل و گنجعلیخان دارا می باشد و هم چنین شاخص ارتباط 446 در حمام وکیل نشان می دهد که ارتباط فضایی بالایی در بین بخش های مختلف حمام نسبت به حمام ابراهیم خان و گنجعلیخان وجود دارد. در جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که حمام گنجعلیخان به علت پیچیدگی فضایی میزان ارتباط و دسترسی در بین بخش های مختلف حمام یعنی ارتباط بین بینه با گرم خانه و فضاهای دیگر نسبت به حمام وکیل و ابراهیم خان پایین تر می باشد.در نتیجه فرم، الگوی فضایی حمام بر شاخص ارتباط حمام موثر است. همچنین نکته قابل توجه در بررسی میزان دید بصری در حمام های راسته بازار این می باشد که هر سه حمام به یک میزان دید بصری در آن ها مشخص شده است به گونه ایی که میزان ایزویست 359 با اعشار متغیری بر سه حمام مورد پژوهش حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of traditional baths, Kerman Bazaar order based on access and spatial relationship using space syntax technique

نویسندگان [English]

  • sahar Amini goharrizi 1
  • ali yazhari kermani 2
1 Department of Architecture, Faculty, Art and Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Zarand Branch, Kerman, Iran
2 Department of Architecture, Faculty, Art and Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Zarand Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

Baths from the past to the present are considered as one of the prominent works in Iranian architecture. Islam always pays attention to maintaining purity and cleanliness. In the past, these places were located inside the bazaars, for example, Kerman Bazaar is one of the most important and historical places in Kerman that has different uses, which one Those uses are bathrooms. Kerman Bazaar, with its linear form and the establishment of luxury baths such as Ganj Ali Khan, Ebrahim Khan and Vakil in its main axis, has caused the access and spatial relationship of these baths to be considered and studied in the study, so that differences Spatial perception and the relationship between spaces and access and vision in them should be determined. The research method is descriptive-analytical and with logical reasoning about the research results in a quantitative and qualitative manner. In this research, space syntax method and Depth map software have been used. According to the data extracted from Depth map software, it can be stated that Ibrahim Khan bath with a spatial depth of 7.17 has the highest physical access and a higher degree of spatial privacy than Vakil and Ganj Ali Khan baths, and also the communication index of 446 in Vakil Bath shows that there is a high spatial relationship between the different parts of the bath compared to the baths of Ibrahim Khan and Ganj Ali Khan. In general, it can be concluded that Ganj Ali Khan bath, due to the spatial complexity, the amount of communication and access between different parts of the bath, ie the connection between Bineh with the greenhouse and other spaces is lower than Vakil and Ebrahim Khan baths. As a result of the form, the spatial pattern of the bath affects the bath correlation index. Also, a noteworthy point in examining the level of visual visibility in the baths of the market order is that all three baths have the same amount of visual visibility in them, so that the amount of isost 359 with variable decimals dominates the three baths under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syntax of the space
  • bazaar
  • Vakil bath
  • Ganj Ali Khan bath
  • Ebrahim Khan bath
- Ibn Akhwah, Muhammad bin Ahmad (1981). Municipal regulations in the 7th century of Hijri. Translation, Jafarshaar, Tehran, Scientific and Cultural Publications (In Persian).
- Amini Goharrizi, Sahar, Yazhori Kermani, Ali (2019). Analysis of the spatial pattern of the central courtyard in Shah Nematullah Vali Mahan Mazar Garden using the technique of spatial syntax, Andisheh Memari magazine, 55-67(In Persian).
-Akbari, Paryosh, Laleh, Haideh and Shujaei Esfahani, Ali (2013). Hamam Haj Mir Hossein Qazvin, a hot spring from the early Qajar period, Journal of Archaeological Studies, 193-219(In Persian).
-Bellal, T (2007). Spatial interface between in habitants and visitors in M’zab houses. In: Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium , Istanbul,Turkey, 061,1–14.
-Chengizi, Negar, Ahmadian, Reza (2013), Investigation of Urban Space Identity Indicators in Historical Context (Case Study: Kerman Bazaar), Journal of Islamic Iranian Studies, 11: 64-53(In Persian).
- Ezzati, Shima, Zarei, Sara, Nouri, Fatemeh (2017). Recognizing and modernizing the use of the interior spaces of historical baths, a case example: Historical bath of Hasan Khan Kermanshah, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, No. 1(In Persian).
-Hillier, B., and Hanson, J. )1984(. TheSocial Logic of Space. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
-Mostafa, A & F, Hassan (2010). Using space syntax analysis in detecting privacy:a comparative study of traditional and modern house layouts in erbil city, Iraq, Asian Social Science , 6(8), 157-166.
-Hillier, B (2007). Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, Space Syntax.
-Hillier, B., et al. (1993). Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: Planning and Design, (20): 29-66
- Heydari, Ali Akbar; Pioustegar, Yaqoub; Vakiai, Maryam (2015). Investigating the role of the yard in improving the functional efficiency of mosques using the method of space arrangement, Scientific Research Journal of Fine Arts, No. 3, 91-104(In Persian).
- Haqparast, Rahim (1388). Sufi in Garambah. Art Magazine, No. 79(In Persian).
- Heydari, Ali Akbar, Qasmian Asl, Eisa and Kiaei, Merbam (2016). Analysis of the spatial structure of traditional Iranian houses using the space syntax method (case study: comparison of houses in Yazd, Kashan and Isfahan) Iranian Islamic City Scientific-Research Quarterly, No. 28, 33-21(In Persian).
- Hamedani Golshan, Hamid (2014). Rethinking the theory of spatial approach in architecture and urban design, a case study of the Borujerdi house in Kashan, Fine Arts Journal, No. 20, 85-92(In Persian).
-Lak, Azadeh, Hakimian, Pantea (2017), A Study on the Morphology of the Iranian Market with the Approach of Urban Space Theories, Case Study: Shiraz and Kerman Bazaar, Safeh Research Journal, 134-109(In Persian).
- Mehjoor, Firouz (2012). Baths in Iranian-Islamic cities, Book of the Month of Art, No. 57 and 58(In Persian).
- Mehrabi, Seyyed Mohsen (2012). Iran's traditional architecture, caravanserais, baths, houses in the slaughterhouse of modern architecture, Ferdowsi, No. 20, 14-19(In Persian).
- Moradi, Mohammad, Aghro Akhtar Kavan, Mehdi (2007). Investigating the performance of thermal systems of Iran's historical hot springs, International Journal of Industrial Engineers and Production Management, No. 6, 43-35(In Persian).
- Madahi, Syed Mehdi; and Mamarian, Gholamhossein. (2014). Analysis of the spatial configuration of native houses with a focus on space syntax, Housing and Village Environment Quarterly, No. 156, pp. 49-65(In Persian).
- Masoudinejad, Reza. (2006). An introduction to the theory of space syntax, Shahdi Beheshti University, Tehran. (In Persian).
-Iranian Bazaar (2009), Experience in Documenting Iranian Markets, Ministry of Housing and Urban Planning, Deputy of Architecture and Urban Development, Planning and Design Office
-Khodabakhshi, Sahar; Samii, Amir; and Arabi, Rozbeh. (2013). Application of space arrangement technique in architecture, National Conference of Architecture, Civil Engineering and Modern Urban Development, Tabrizi. (In Persian).
-Javadi, Shahreh, Rebro, Daniel, (2008). Review and analysis of architectural decorations in the collection of Ganj Ali Khan, a masterpiece of Safavid art in Kerman, Bagh Nazar, 35-50(In Persian).
-Pigolevskaya Nina Victvina (1988). Iran's cities in the days of Parthians and Sasanians, translation, Inayatullah, Reza, Tehran, Scientific and Cultural Publications (In Persian).
-Qazvini, Zakaria Ibn Mohammad (1994). Works of Valbalad and Akhbar Al-Abad, Tehran, Amir Kabir (In Persian).
-Rashidi Najafi, Atiyeh, (2009). Investigating the location and condition of historical baths in Tabriz city, Safa, 20, 74-61(In Persian).
- Razavi Burqai, Seyed Hossein (2008). Architecture in ancient medical texts and the introduction to Delakieh's treatise, Golestan Honar, No. 15, 64-70(In Persian).
- Shabli, Hadi (2016). A comparative study of Ganj Ali Khan and Ibrahim Khan baths in Kerman in terms of architectural form, construction, function and decorations, the first international humanities and Islamic studies and research conference (In Persian).
-Samaani, Abu Saeed Abd al-Karim bin Muhammad (2003). Al-Ansab, the research of Abd al-Rahman bin Yahya Maalami, vol. 1, 9, 10 and 13, Hyderabad, Al-Othmaniyah Encyclopaedia(In Persian).
-Sid Almasi, Parvaneh, Sidal Masi, Swallow (2008). Garmaba's place in Rumi's thought, works and life, Quarterly Journal of Mystical Literature and Cognitive Mythology, 77-94(In Persian).
- Seko, Adl, Arafi, Prasto (2014). Investigation of the structure of traditional baths (with a special look at Ibrahim Khan's bath), National Conference of Native Architecture and Urban Planning of Iran(In Persian).
- Soheili, Jamaluddin, Rasouli, Nesteran. (2013). A comparative study of architectural space syntax of Qajar era caravanserais, Hoyt Shahr Quarterly, No. 26, pp. 47-60(In Persian).
-Safaran, Elias (2012). The study of historical hot springs in cold climates and the role of their construction materials and techniques in reducing fuel consumption, etc. (Case example of Zanjan city) Proceedings of the third conference on optimization of fuel consumption in buildings(In Persian).
-Tehrani, Farhad, Pour Fathullah, Maedeh, Ghasemi, Zahra (2012). An applied study of the way of creating architectural spaces in the effects of bathroom painting, Negreh Scientific-Research Quarterly, pp. 61-71(In Persian).
- Yazdan Far, Seyyed Abbas; Mousavi, Mahnaz ; and Zargar Zaghar, Haniyeh. (2007). Analysis of the spatial structure of Tabriz city in the area of Baru using space syntax technique, International Monthly of Roads and Construction, pp. 58-69(In Persian).
- Zarei, Hani, Vahidi, Fatemeh, Razani, Mehdi (2016). Analysis of architectural and spatial features of Qajar baths in Persian climate, Hot and Dry Climate Architecture Journal, No. 5(In Persian).