دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-291 
4. طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم

صفحه 71-93

زهیر متکی؛ اکبر حاج‌ابراهیم‌زرگر؛ عبدالمجید خورشیدیان؛ سیدمسعود میرقاسمی


9. مستندنگاری فضاهای باز شهری براساس اصول منشور صوفیه نمونه موردی: فضای باز محله پامنار کرمان

صفحه 199-225

سکینه تاج الدینی؛ محسن کشاورز؛ محبوبه اسلامی زاده؛ مهدیه ضیاء الدینی دشتخاکی