نقش عوامل اثرگذار بر احتمال بروز آسایش حرارتی در بافت تاریخی کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

3 عضو هیات علمی

4 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام - گروه معماری

5 گروه معماری دانشکده معماری و هن دانشگاه کاشان کاشان ایران

10.29252/ahdc.2021.14689.1396

چکیده

کمیت و کیفیت فضاهای باز میانی بناها و بافت تاریخی کاشان، نقش مهمی در حضورپذیری، رضایت­مندی و ارتقاء تعاملات اجتماعی افراد دارد. دارا بودن احساس آسایش، بخصوص آسایش حرارتی در بافت تاریخی، می­تواند موجب تداوم حیات و تنوع فعالیت‌ها و حضور افراد در فضاهای باز و نیمه‌باز این اماکن گردد. وجود این فضاها در میان ساختمان‌های پیرامون، علاوه بر تنوع معماری و زیبایی، باعث ضرورت بررسی وضعیت آسایش حرارتی، جهت حضور بیشتر افراد در این فضاها شده است. هدف پژوهش حاضر آن است تا ابتدا به مطالعه و بررسی محدوده آسایش حرارتی توسط شاخص استاندارد «دمای معادل فیزیولوژیکی» (PET) بپردازد، سپس با ارائه روشی نوین، نقش متغیرهای اثرگذار در پیش‌بینی احتمال بروز آسایش حرارتی را مشخص نماید. روش تحقیق به­کار­رفته در این مطالعه، از نوع پژوهش همبستگی است. ازاین‌رو تعداد 17 سایت در این بافت تاریخی از تاریخ 6 شهریور تا 21 شهریور 1397 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در کنار مطالعات کتابخانه‌ای، حضور فیزیکی در بافت و انجام مطالعات میدانی، هم‌زمان با پاسخ تعداد 788 نفر از ساکنان و گردشگران به پرسشنامه‌ها، داده‌های اقلیمی ثبت گردید و پس از محاسبه نرخ لباس با نرم‌افزار Deltalog10 محدوده (PET) با نرم‌افزار Ray Man مشخص گردید، سپس داده‌ها با نرم‌افزار 24 SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد پاسخ‌دهندگان در محدوده دمایی 07/24 تا 21/31 درجه سانتیگراد (PET) احساس آسایش حرارتی داشتند. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از برازش مدل رگرسیون لوجستیک نشان داد از طریق بررسی دو متغیر، داشتن آگاهی از وضعیت آب و هوایی و سابقه بازدید در گذشته از یک مکان، می‌توان احتمال بروز آسایش حرارتی افراد را تا سطح 925/0 درصد پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Influential Factors in the Possibility of Human Thermal Comfort in Historical Texture of Kashan

نویسندگان [English]

  • karen fatahi 1
  • nazanin nasrollahi 2
  • maryam ansarimanesh 3
  • jamal khodakarami 4
  • ali omranipour 5
1 kermanshah university
2 Ilam university
3 kermanshah university
4 Ilam university
5 Kashan Kashan Iran
چکیده [English]

Abstract
The overwhelming qualities cultural and local values of architectural sights in kashan historical textures is the main reason for the presence and the activities of their inhabitants in thermal comfort. The continuation of life the sheer variety of energy & activity in its historical texture have made possible the presence of a large population in the open-air & semi-open-space of this place. This situation-the existence of such spaces in the neighboring buildings-as well as the architectural beauty & variety have made assessment of human thermal comfort a necessity. This research first studies & assessed the range of human thermal comfort via the index physiological equivalent temperature (PET) and second presents a new method to predict the function of operative variables in the possibility of human thermal comfort. For this purpose 17 sites or locations in the historical texture were examined from Shahrivar 6th to Shahrivar 21th in 1397. In addition to library study, cultural presence in these textures, field study, the response of 778 people among the inhabitants and tourists to the questionnaires as well as climate data were simultaneously obtained. At the next stage after the estimation of dress rate through Delta log 70 software (PET) range by Ray Man software were determined. Consequently the data was analyzed by Spss 24 software. Our findings show that the respondents felt thermal comfort between 24.07 to 31.21centigrade (PET). It is also worth mentioning that the obtained results from estimating at structural equation model indicates that through the examination of two variables-checking the weather conditions and previous visits history one com predict the possibility of human thermal comfort up to %925.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "thermal comfort"
  • "Kashan"
  • "Open and semi-open spaces"
  • "physiological equivalent temperature (PET)"