دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسه تطبیقی حمام های سنتی، راسته بازار کرمان بر مبنای میزان دسترسی و ارتباط فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.29252/ahdc.2021.16083.1504

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی


تحلیل تطبیقی زبان الگوی مسکن در مقیاس میانی (خرده فضا) (نمونه موردی: بررسی تقسیم سه‌تایی‌ها در خانه‌های یزد و تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22034/ahdc.2022.2585

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی


بررسی مفهوم ارزش فضایی در خانه‌های سنتی ایران بر اساس دو عامل شیوه زندگی و تفاوت فضا (نمونه‌موردی: خانه افشاریان شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/ahdc.2022.2765

فاطمه کاکایی؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


نقش طب سنتی و فیزیولوژی انسانی در معماری حمام ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22034/ahdc.2022.16001.1498

علی رضا رحمت نیا؛ حامد حیاتی


بهبود شاخص های استاندارد ملی ایران در ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانها از طریق مقایسه آن با استاندارد LEED : بررسی موردی ساختمان های اداری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/ahdc.2022.17166.1590

امین محمدی؛ سید محمد حسین آیت اللهی؛ سید محمد موسوی


تحلیل ویژگی‌ها و سایه‌اندازی ایوان‌های خانه‌های قاجاری شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/ahdc.2023.19010.1684

آیریا نوروزی لرکی؛ ژاله صابرنژاد؛ رضا افهمی