انکشاف موضوع نظم در معماری به مثابه یکی از مظاهر کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

نوشتار حاضر در پی فهم نظم در معماری می باشد. اگر به نظم به عنوان یکی از مظاهر کیفیت نظر کنیم؛ فهم نظم
از ظاهر تا باطن به مثابه یکی از مظاهر رجعت به درون است که می تواند از مجاری فهم کیفیت در معماری منظور
گردد.
در راستای فهم موضوع نظم در معماری؛ می توان سه موقعیت طولی را احصاء کرد:
است که بر اساس آن؛ معماری در قالب دستگاهی استوار می « انضباط » مرتبه حداقل نظم؛ منحصر به لایه
گردد.این ساحت از معماری به دلیل مجموعه ای از اجزاء بودن بر اساس هدف خاص و کارکردن بر اساس حداقل
خوانده می شود. « دستگاه معماری » ، نظم
به کمک اصول « انتظام » مسیر تکاملی نظم از انضباط در طلب نظم های کاملتر باز است. نظم معماری در مرتبه
نام می گیرد. « منظومه معماری » ؛ تعادل و تناسب بیان می گردد.آن به دلیل انتظام
در ادامه؛ نظم به سوی مراتب معنایی خود در حرکت است و خبر از جان و درون خواهد داد . نظم در مرتبه
دل » اعتبار می شود . از کیفیتهای آن « منظومه معماریِ درون » ؛ قرار می گیرد. چنین ساحتی از معماری « انجذاب »
است. « لایق حضور انسان بودن » و ،« داشتن
منظومه معماری درون، نسبت به دو ساحت قبل از خود اوسع است. آنها از بودنِ در سایه منظومه معماری درون؛
بعضی از خاصیتهای آن را دارا خواهند بود؛ اما به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ظلی؛ دارنده تمامی آن خصوصیات
نیستند.
مراتب طولی نظم به مثابه دریافت منزلهایی هستند که نگارنده در ارتقاء فهم خود از کیفیتها در معماری پیموده
است. راه نظم برای رسیدن به درون موضوعیت یافته است لذا موجودیت خود را از نسبتی « راه نظم » ؛ است. این مسیر
برقرار می سازد احراز می نماید. از آن جهت که مخاطب راه درون، درون انسانهاست؛ می توان « راه درون » که با
اذعان داشت جستجوی راه درون همواره معتبر خواهد ماند.
به مثابه مقصود راه درون در معماری است . وقوف به معنای آگاهی به « وقوف » نتیجة تحقیق حاضر، ناظر بر
وجودی برتر از انسان است.آن، راهی برای فهم معماری؛ نه بر اساس مقولات، بلکه متکی به باور به « حضور »
است. شاید با گذر از مسیرهایی از این دست بتوان امید داشت که در فهم معماری چارچوب دیگری ایجاد « وجود »
کرد.
رسیدن به منظومه معماری درون؛ مقصود بالذات نیست . بلکه مقصود اعلای جستجوی درون جستجوی ذات
باری تعالی است.در انسان با تأثّر از نظم معماری، با رجوع به خود و نظم درونی خود؛ انکشافی حادث می شود . در
این مقام؛ معماری به عنوان اثر کنار می رود و انسان با نظمی برتر از هر آنچه گفته شد به مثابه نظام سرمدی؛ مواجه
می شود. به این ترتیب؛ راه نظم در مقیاس طولی می تواند همچنان ادامه دار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seeking Order in Architecture as One of Quality Appearances

نویسنده [English]

  • Azade Khaki
Assistant professor of Art and Architecture faculty, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Abstract
This written is going to understand order in architecture. Understanding order from outside to inside, is one of the appearances of return to inside that can be a way to know quality of architecture.
Approach to understand architectural order; we can notice three hierarchies of positions:
The first level of order is discipline which has the least order. As Architecture in this level is such as system which has elements gathering together to do something on foundation of discipline, it is called Architectural Organization.
The way which is going to complete order is “open-ended”. The other level of architecture in this way is Architectural Order   which in we encounter Harmonia. In fact, tension in it is at least.
After that, order is going to levels which say about meaning and will have message from soul & inside. This level of order is called “Attraction” .In this level of architecture we have qualities such as “to have heart” & “capability to presence of human being”. This level
 
 
 
of architecture is called Esoteric Architectural Order.
The way on which architecture can move to complete order is called “order way”. Order way is important because it prepare a gate to “inside way”.
As the audiences of inside way are inside of human being, this way is creditable forever. In the other side, inside way is encountered by harmony of Allah. So order way can be creditable forever.
The result of moving in this ways is awareness of presence. In this position, presence is not related to man and it says about presence of existence which mature .By is moving to this way, we can receive another understanding about architecture. In this way, approach to EsotericArchitectural Order is not the end of goals but, approach to god is goal.
In this level, architecture as a good deed can help us to approach to god.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Order
  • Inside
  • Architectural Organization
  • Architectural Order
  • Esoteric Architectural Order
منابع و مآخذ
 
. برگردان: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر ،« پویه شناسی صور معماری » ،( ۱- آرنهایم، رودولف، ( ۱۳۸۲
برگردان : محمد محمدزاده، مجله ،«( سخنرانی آیزنمن در کنگره برلین(معماری منابع و نهضت مدرن » ،( ۲ - آیزنمن، پیتر، ( ۱۳۸۲
 
 
 
.۱۵- معمار، شماره ۲۲ ، صص ۲۰
برگردان: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید ،« معماری و راز جاودانگی » ،( ۳ - الکساندر، کریستوفر، ( ۱۳۸۱
 
 
 
. بهشتی
 
 
. برگردان: سعید زرین مهر، تهران، انتشارات روزنه ،« یادداشت هایی بر ترکیب فرم » ،( ۴ - الکساندر،کریستوفر، ( ۱۳۸۴
برگردان: محمد جواد گوهری، چاپ سوم، تهران، انتشارات روزنه. ،« صوفیسم و تائوئیسم »،( ۵ - ایزوتسو، توشیهیکو، ( ۱۳۸۵
 
 
 
.۴- مجله معمار، شماره ۲۰ ، صص ۷ ،« معماری متن وار و پیشگامان آن » ،( ۶ - حکیم، نگار، ( ۱۳۸۲
 
 
. ۷ - دهخدا، علی اکبر، ( ۱۳۳۵ )، لغت نامه فارسی، تهران، چاپخانه مجلس شورای ملی
برگردان : سعید زرین مهر و زهیر متکی ، تهران ، انتشارات مرکز ،« یک نظریه معماری » ،( ۸ - سالینگروس، نیکوس.ای، ( ۱۳۸۷
 
 
 
. مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
 
 
. انتشارات مولی ،« ترجمه مصباح الانس، حمزه فناری » ،( ۹ - قونوی، صدر الدین، ( ۱۳۷۴
جلد اول و دوم، برگردان : علی یاران، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد « مبانی نظری معماری » ،( ۱۰ - کاپن، دیوید اسمیت، ( ۱۳۸۳
 
 
 
.( اسلامی(واحد علوم و تحقیقات
 
 
. برگردان: محمد احمدی نژاد، چاپ دوم، تهران، نشر خاک ،« تناسبات در معماری » ،( ۱۱ - کریر، راب، ( ۱۳۸۴
 
 
. برگردان: علیمحمد کاردان، مرکز نشر دانشگاهی ،« سیطره کمیت و علائم آخر الزمان » ،( ۱۲ - گنون، رنه، ( ۱۳۸۴
 
 
.۳۴- مجله معمار، شماره ۷، صص ۳۷ ،«( یادی از برونو زوی(معمار و نظرور معماری مدرن » ،( ۱۳ - مزینی، منوچهر، ( ۱۳۷۸
 
 
. تهران، انتشارات کتابخانه طهوری ،« کتاب الانسان الکامل » ،( ۱۴ - نسفی، عزیزالدین، ( ۱۳۷۱
 
 
. برگردان: ان شاءا... رحمتی، انتشارات نی ،« دین و نظم طبیعت » ،( ۱۵ - نصر، سید حسین، ( ۱۳۸۵
 
 
. برگردان:حسن میانداری، چاپ دوم، تهران، انتشارات طه ،« نیاز به علم مقدس » ،( ۱۶ - نصر، سید حسین، ( ۱۳۸۲
برگردان: علیرضا سید احمدیان، تهران، موسسه معمار ،« معماری: حضور، زبان و مکان » ،( ۱۷ - نوربرگ- شولتس، کریستیان، ( ۱۳۸۱
 
 
 
. نشر
 
 
. برگردان: محمدرضا جودت، تهران، انتشارات شهیدی ،« ریشه های معماری مدرن » ،( ۱۸ - نوربرگ- شولتس، کریستیان، ( ۱۳۸۶
 
منابع لاتین
1- Alexander, Christopher.The Nature of Order: An Essay on The Art of Building & The
Nature of The Universe. Book one: The Phenomenon of Life.The center for Environmental
Structure China,2004.
2- Jencks,Charles & Kropf,Karl.Theories & Manifestoes of Contemporary Architecture ,
1999.
3- Ruse
Christina(1988),”Oxford Student s Dictionary of Current English”,Oxford
University Press,Second Edition.