دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی مفهوم ارزش فضایی در خانه‌های سنتی ایران بر اساس دو عامل شیوه زندگی و تفاوت فضا (نمونه‌موردی: خانه افشاریان شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/ahdc.2022.2765

فاطمه کاکایی؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


نقش طب سنتی و فیزیولوژی انسانی در معماری حمام ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22034/ahdc.2022.16001.1498

علی رضا رحمت نیا؛ حامد حیاتی


هندسه نظری بسط و گسترش کاربندی (نمونه مورد مطالعه: کاربندی 16)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22034/ahdc.2023.19240.1697

زینب مشهور؛ آرش عثمانی


شناخت مقبرۀ اَبَش خاتون (خاتون قیامت) شیراز و معماری آن بر اساس مستندات تاریخی و شواهد موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22034/ahdc.2023.19675.1723

علی اسدپور


پیدایش مساجد در یزد؛ بازشناسی معماری مساجد سده های نخستین منطقۀ یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22034/ahdc.2023.19685.1725

ذات الله نیک زاد