دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1395 
4. سنجش امنیت شهری در محله فرحزاد تهران با استفاده از روش تحلیل عاملی

صفحه 49-63

مصطفی عباس زادگان؛ مینا فیروزیان؛ مریم روحانی شهرکی