دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-117 (سال اول - شماره اول - زمستان 1390) 
4. ضوابط طراحی معماری در بافت های تاریخی

صفحه 53-66

شقایق ترک زبان؛ اصغر محمد مرادی


7. تعیین مطلوبیت شرایط آسایش مدارس شهر یزد بر اساس شاخصهای زیست - اقلیمی

صفحه 101-117

کمال امیدوار؛ یحیی علیزاده شورکی؛ عبدالنبی زارعشاهی