نقش طب سنتی و فیزیولوژی انسانی در معماری حمام ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

2 استادیار گروه معماری دانشگاه قم

10.22034/ahdc.2022.16001.1498

چکیده

بیان مسئله: معماری دامنه وسیعی داشته و با علوم بسیاری در ارتباط است، که این موضوع اهمیت آن را افزایش می دهد. لذا به نظر میرسد یکی از علومی که معماران گذشته آن را فرا می گرفتند، طب بوده است؛ و مؤید آن بنا های به جای مانده از گذشته، آثار مکتوب مرتبط با توصیه های طبی و کاربرد آن در معماری است. حمام یکی از کاربردی‏ترین و تخصصی ‏ترین‏ عناصر طبی معماری شهرها و روستاهای ایران است که متأسفانه اطلاعات موجود پیرامون آن، بیشتر جنبۀ فرهنگی و اجتماعی دارد و معماری آن از بعد فضایی‌درمانی و رابطه کالبد بنا با انسان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اهداف تحقیق: تحقیق حاضر با رجوع به منابع معتبر طب سنتی، به رابطۀ عناصر حمام‏های ایرانی با مسئلۀ پیشگیری و درمان و نیز چگونگی شکل‏گیری حمام با توجه به طب سنتی می‏پردازد. باتوجه به اینکه تبیین نظام سلسله مراتب حمام بر مبنای کارکردهای بهداشتی و درمانی بوده است، هدف این تحقیق، مطالعۀ این فرضیه است که معماری حمام‏های ایرانی از ادوار پیش از اسلام و سپس در دوران اسلامی، در راستای حفظ سلامتی و یا درمان شکل گرفته است.
روش تحقیق: رهیافت مقاله حاضر مبتنی بر تفسیر تاریخی شواهد مستند است که در قالب متون طبی به موضوعات مرتبط در معماری حمام پرداخته اند. چارچوب نظری که این پژوهش بر آن استوار است، بررسی رابطه عناصر و اجزا معماری حمام و سلامت انسان از منظر طب سنتی است. بنابراین این پژوهش به لحاظ معرفت شناسی در پارادایم تفسیری یا برساختی (ساختارگرایی)، به لحاظ جهت گیری نظری، به لحاظ رویکرد (شیوه استدلال) تطبیقی، به لحاظ نوع داده ها کیفی، به لحاظ نوع نتایج توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رهیافت تاریخی-تفسیری است که به شیوه تحلیل گونه شناسی و با شیوه گردآوری داده کتابخانه ای (اسنادی) و با ابزار نقشه خوانی، سند خوانی و فیش برداری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of traditional medicine and human physiology in Iranian bath architecture

نویسندگان [English]

  • AliReza RahmatNia 1
  • hamed hayaty 2
1 Architect
2 Ghom University
چکیده [English]

Problem statement: Architecture has a wide range and is related to many sciences, which increases its importance. Therefore, it seems that one of the sciences that the architects of the past studied was medicine; And it is confirmed by the relics of the past, written works related to medical advice and its application in architecture. Bath is one of the most practical and specialized medical elements of architecture in cities and villages of Iran, which unfortunately, the information about it, has more cultural and social aspects, and its architecture has received less attention in terms of space, therapy and the relationship between the body and humans. .
Aims of the research: The present study, referring to the reliable sources of traditional medicine, deals with the relationship between the elements of Iranian baths with the issue of prevention and treatment and also how the bath is formed according to traditional medicine. Considering that the explanation of the bath hierarchy system was based on health and medical functions, the aim of this study was to study the hypothesis that the architecture of Iranian baths from pre-Islamic and then Islamic periods, in order to maintain health or shape treatment. has taken.
Research Method: The approach of the present article is based on the historical interpretation of documentary evidence that has dealt with related issues in bathroom architecture in the form of medical texts. The theoretical framework on which this research is based is the study of the relationship between the elements and components of bathroom architecture and human health from the perspective of traditional medicine. Therefore, this research is epistemological in terms of interpretive or constructive paradigm (structuralism), in terms of theoretical orientation, in terms of comparative approach (reasoning method), in terms of qualitative data type, in terms of descriptive-analytical results and in terms of historical approach. - It is an interpretation that has been done by typological analysis method and by library data collection method (documentary) and by means of map reading, document reading and fish taking.
Conclusion: By examining the sample of pre-Islamic and then Islamic baths, it can be said that Iranian baths have been formed with therapeutic function due to the moderation of the two-dimensional structure of the human body and soul. In these baths, the common concepts and principles of nature, man and the artificial environment and the principle of hierarchy have been used according to the temperament, elements and natural affairs that are accompanied by a gradual change in the bath. Therefore, it can be said that there is a two-way relationship between form, system, movement hierarchy and components of Iranian baths with human health, which has been formed in order to maintain health and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Medicine
  • Historic Bath Architecture
  • Natural Affairs
  • Temperament
  • Treatment and Health