مکان معماری و معرفت تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
نگاه به گذشته و آشن ایی با احوال پیشینیان، که موضوع بحث تاریخ بوده و با اغراض گوناگون طرح
میگردد، زمینه ساز تحقق مراتب متعددی از معرفت تاریخی و از جمله مرتبهای است که از آن به خود
آگاهی تاریخی تعبیر میشود
.
خود آگاهی تاریخی از ارکان زندگی انسان و لازمة حرکت او به سمت
آینده است
 
 
.
این مرتبه از فهم تاریخی با توسل به هر ابزار معرفتی و هر شکل از تقرب به گذشته قابل
حصول نبوده، بلکه در این سیر وجود، شرایطی الزامی است تا از آن طریق بتوان به نتیجه مناسب دست
 
یافت
 
 
 
.
 
گفتار حاضر با مبنا قراردادن موضوع تاریخ و پرداخت اجمالی پیرامون دو مقوله معرفت تاریخی و
خود آگاهی تاریخی ، به طرح این سوال می پردازد که
"
اساسا مکان معماری به عنوان یک مستند
تاریخی، واجد چه جایگاهی در حوزه معرفت تاریخی است و چگونه میتوان از آن به عنوان یک منبع
 
معرفتی در جهت نیل به خودآگاهی تاریخی بهرهمند گردید؟
 
 
".
پاسخ به این سوال از طریق ت أمل در
روش کلی کسب معرفت تاریخی و به مدد بهره گیری از روش استدلال منطقی جستجو میگردد
 
 
.
امید
که مقبول افتد
 
 
 
.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of architecture and historical knowledge

نویسنده [English]

  • hamid mirjany
Ph. D in Architecture. Assistant Professor of Art and Architecture in Yazd University, Yazd. Iran
چکیده [English]

Abstract
Looking into the past and a getting
acquainted with the past generations, that is,
what the history discusses and is raised with
various motives, lay the groundwork for the
realization of numerous levels of historical
knowledge. This notion is also defined as
historical consciousness which constitutes a
necessary element in a man’s life for his move
towards the future. Not only such a historical
knowledge cannot be acquired through using
whatever epistemological means and
approaches to the past, but also there must exist
certain conditions in order to reach a suitable
result.
This discourse is using architecture’s
position as a valuable certificate and
epistemological means in history as a basis to
raise such a question: How and under what
circumstances could the mankind basically
reach such a level of historical knowledge
(historical consciousness) when faced with
architecture’s position as a historical argument
(document)?
The author will try to answer this question
by contemplating about the general methods of
acquiring historical knowledge and through
rational reasoning. The author hopes his work
will be accepted

کلیدواژه‌ها [English]

  • history
  • historical knowledge
  • historical consciousness ،architecture’s position
  • quantitative interpretation
  • qualitative interpretation
 
منابع و ماخذ
-1
آنتونیادس، آنتونی سی، ( 1381 )، بوطبقای معماری، مترجم: احمدرضا آی، انتشارات سروش، چاپ اول
.
-2
 
 
استنفورد، مایکل، ( 1384 )، درآمدی بر فلسفة تاریخ، مترجم: احمد گل محمدی، نشر نی، چاپ دوم
.
-3
 
 
حبیبی، سید محسن، ( 1385 )، شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر، دفتر پژوهشهای فرهنگی
.
-4
 
 
حجت، عیسی، ( 1391 )، سنت و بدعت در آموزش معماری ایران، انتشارات دانشگاه تهران
.
-5
 
 
حجت، مهدی، ( 1377 )، فضا، مجلة رواق ، شماره یک
.
-6
 
 
خرمشاهی، بهاءالدین، پوزیتیویسم منطقی، ( 1383 )، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
.
-7
 
 
داوری اردکانی، رضا، ( 1363 )، شمه ای از تاریخ غربزدگی ما (وضع کنونی تفکر در ایران)، انتشارات سروش، چاپ دوم
.
. -8
 
 
دهباشی، مزین، ( 1385 )، بررسی فرم و مفهوم آن در معماری معاصر ایران، مجلة آبادی، شماره هفدهم، ص
6
-9
 
 
ریخته گران، محمدرضا، ( 1384 )، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، انتشارات فرهنگستان هنر
.
-10
 
 
زیبا کلام، صادق، ( 1379 )، سنت و مدرنیته، انتشارت روزنه، چاپ چهارم
.
-11
 
 
سیدگلزار، حیدر، ( 1380 )، آموزش در جهت معماری اسلامی، مترجم: فرزین فردانش، مجلة رواق، شماره سه
.
-12
 
 
شولتس، کریستیان نوربرگ، ( 1381 )، معماری: حضور، زمان و مکان، مترجم: علیرضا سید احمدیان، موسسه معمار، نشر
.
-13
 
 
شولتس، کریستیان نوربرگ، ( 1387 )، معنا در معماری غرب، مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگستان هنر
.
-14
 
 
کالینگوود ،آر.جی، ( 1385 )، مفهوم کلی تاریخ، مترجم: علی اکبر مهدیان، نشر اختران، چاپ اول
.
-15
 
 
گروت، لیندا، وانک، دیوید، ( 1384 )، روش های تحقیق در معماری، مترجم: علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران
.
-16
 
 
گلیجانی مقدم، نسرین، ( 1384 )، تاریخ شناسی معماری ایران، انتشارات دانشگاه تهران
.
-17
 
 
گیدیون، زیگفرید، ( 1381 )، فضا، زمان، معماری، رشد یک سنت جدید، مترجم:
منوچهر مزینی، انتشارات علمی و فرهنگی