دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی معماری خانقاه های یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

داوود امامی میبدی


2. بررسی عوامل موثر در چیدمان پلانی فضاهای خانه های تک حیاطِ شهر اصفهان (مطالعه موردی: خانه های ساخته شده قبل از 1300 هجری شمسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

ساناز رهروی پوده؛ سمر حقیقی بروجنی


3. مقایسه تطبیقی حمام های سنتی، راسته بازار کرمان بر مبنای میزان دسترسی و ارتباط فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی


4. حفاظت از سازه‌های خشت و گلی سنتی در شهرهای کویری با استفاده از رویه‌های جاذب رطوبت و صدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

محمدمهدی خبیری؛ زهره غفوری فرد؛ مسعود زینی؛ تَماس کُرنِل اِلماسی


5. تحلیل تمثیلی دولت‌خانه‌ی صفوی در اقلیم اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامورمطلق