کلیدواژه‌ها = نحو فضا
مقایسه تطبیقی حمام های سنتی، راسته بازار کرمان بر مبنای میزان دسترسی و ارتباط فضایی با استفاده از تکنیک نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.29252/ahdc.2021.16083.1504

سحر امینی گوهرریزی؛ علی یظهری کرمانی


مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان

دوره 8، شماره 11، شهریور 1399، صفحه 77-108

10.29252/ahdc.2021.13679.1330

حمیدرضا جیحانی؛ پریچهر شفیعی؛ سید جمال سید هاشمی؛ علی عمرانی پور