نویسنده = مهدی رازانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دوره بندی تاریخی ـ کالبدی مسجد جامع هفتشویه از منظر مطالعات تطبیقی

دوره 7، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-174

مهدی رازانی؛ یدالله حیدری باباکمال


2. تحلیل ویژگی‌های معماری و فضایی حمام‌های قاجاری در اقلیم فارس

دوره 5، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-19

هانی زارعی؛ فاطمه وحیدی؛ مهدی رازانی